صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چارلی چاپلین افغانی که می‌خواهد مردم «رنج‌دیده» را بخنداند

چارلی چاپلین افغانی که می‌خواهد مردم «رنج‌دیده» را بخنداند

کریم اسیر ۲۵ساله که به چارلی چاپلین افغانستان مشهور شده است تازه به هنر سینما رو آورده است. او  میگوید که با تقلید از هنر چارلی چاپلین، میخواهد خنده را بر لبان مردم  درد دیدۀ افغانستان بیارود.
چارلی چاپلین افغانستان، میگوید که  نمایشهایش را در کابل انجام میدهد و تنها هدفش خرسند ساختن مردمش است.
او در این باره میافزاید: «هدف من این است که بتوانم با اجرای این گونه تیاترها، به مردم کمک کنم تا آنان حتا اگر برای لحظهیی هم که شده، غمها و دردها انفجار، انتحار و مشکلات شان را فراموش کنند.»
کریم اسیر در سال 1۹۹۶ هنگامی که طالبان بیشتر بخش‌‎های افغانستان را در ادارۀ خود داشت، با خانوادهاش مجبور شد وطن را ترک کند و به ایران برود. او در ایران بیشتر فلمهای چارلی چاپلین را میدید و این کار سبب شد تا او علاقهمند به چارلی چاپلین شده و بخواهد تا چارلی چاپلین افغانی شود، او گفت: «با اجرا در خیابانها میخواهم پیامهای متفاوتی به مردم بدهم که اکنون روی فرهنگ شهرنشینی تمرکز کردهام.»
او می گوید که بارها از سوی شورشیان تهدید شده است که این کار را انجام ندهند؛ زیرا به گفتۀ آنان این کار خلاف آموزه های اسلام است، اما او میگوید به این کارش ادامه میدهد.
او بیشتر نمایش هایش را در پارک های عمومی برای یتیمان اجرا میکند و تاکنون در سازمانها و نمایند ‏گیهای جهانی در کابل نیز اجرا کرده است.
موسیقی، نمایشهای هنری جز فرهنگ مردم کشور است، اما این کارها از سوی طالبان در جریان سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ ممنوع اعلام شده بوند.