صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اشتراک جوان افغان در یکی از بزرگتـرین رقابت‌های موسیقی هنـد

اشتراک جوان افغان  در یکی از بزرگتـرین رقابت‌های موسیقی هنـد

بهزاد فرخاری میگوید نمایندهگی از مردم افغانستان در یکی از بزرگترین برنامههای موسیقی هند برای او افتخار بزرگ است.
يک جوان افغان در یکی از بزرگترین رقابت های موسیقی هند از میان بیست و یک هزار شرکت کننده برگزیده شد و آواز خواند.
بهزاد فرخاری که در کانادا زنده گی میکند پس از برگزیده شدن در این برنامه در چند مرحله حذفی نیز آواز خواند و با ستایش هنرمندان پرآوازه هندی روبه رو گشت.
در یکی از اجراهایش، بهزاد آهنگ سنتی و فلکلور کجکی را همراه با میکا سنگهـ، وازخوان سرشناس هند، اجرا کرد و آن را  با سازهای محلی و موسیقی گروالی و پنجابی هند یکجا کرد.
بهزاد فرخاری گفت: «برای من افتخار بزرگ است که توانستم از افغانهایم در بزرگترین برنامه هند نمایندگی کنم.»
سونیدهی چوهان، از آوازخوانان پرآوازه هند و پریتم از آهنگ سازان پر درآمد سینمای هند، از داوران این رقابت استند؛ آواز بهزاد در یکی از برنامه ها این دو هنرمند را به وجد آورد. پریتم، آهنگ ساز، گفت: «امروز این آمیزه موسیقی افغانی و گروالی این صحنه را تکان داد. فوق العاده بود. با آن وقتی پنجابی هم یکجا شد، فضا شگفتی انگیز شد.»
بهزاد تنها شرکت کننده این برنامه است که از تورنتوی کانادا انتخاب شده است... از میان بیست هزار تن در بیرون هند و یک هزار تن دیگر در درون هند.
او تا مرحله دوازده بهترین این رقابت ها پیش رفت.
سونیدهی چوهان، هنرمند، گفت: «تو بسیار زیبا خواندی. صدایت با ساز به خوبی هماهنگ بود. احساس آهنگ را قشنگ بیان کردی. من واقعاً لذت بردم.»
بهزاد بیشتر غزل میخواند و به آهنگ های قدیمی افغانی دلبسته گی دارد. او در کنار کار هنر و موسیقی، درس هم میخواند و در دانشگاه تورن دانشجوی صنف سوم علوم اعصاب است.