صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری نمایش از سوی یک گروه مدلینگ برای ایجاد همبستگی در کشور

برگزاری نمایش از سوی یک گروه  مدلینگ برای ایجاد همبستگی در کشور

این نمایش روز دوشنبه، از سوی ۲۲ مُدل در کشور انجام شد و در میان تماشاگران آن، شماری از فعالان سیاسی نیز حضور داشتند.
یک گروه از مُدلهای کشور، روز دوشنبه (۲۵سرطان) با پوشیدن لباسهای اقوام مختلف افغانستان، یک نمایش را در کابل برگزار کردند.
آنان، با برگزاری این نمایش، بر همبستگی میان اقوام گوناگون در کشور، تأکید ورزیدند.
اجمل حقیقی، مسئول یکی از گروههای مُدلینگی که در برگزاری این نمایش سهم دارد، در بارۀ این نمایش میگوید: «تمام اقوام افغانستان گلهای رنگارنگ یک باغ استند. اتحاد، همدلی، همبستگی یگانه راه و مسیر هدفهای ماست که ما میتوانیم خوب تر به اهداف خود برسیم.»
در سالهای اخیر، جوانان بسیاری از افغانستان با پا گذاشتن به جهان مدلینگ، در اجرای چنین نمایشها سهم گرفتهاند.
در این میان، حضور دوشیزه گان در این نمایشها، روز به روز، پُر رنگ تر میشود. یلدا حیدری، یکی از دوشیزگانی که در نمایش روز دوشنبه در کابل سهم گرفته است، میگوید: «کار ما، کار فرهنگی است، کار ملی است، کار ما به سیاست ربطی ندارد؛ ولی با وجود این هم مشکلات امنیتی داریم.»
این نمایش، با حضور بیست و دو مُدل که لباسهای سنتی بیست و دو قوم گوناگون را در کشور به تن داشتند، برگزار شد. شش تن از این مُدلها، دوشیزگان بودند.