صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازتاب زند‌گی و فرهنگ افغان‌ها در نمایشگاهی در وزارت امور خارجه

بازتاب زند‌گی و فرهنگ افغان‌ها در نمایشگاهی در وزارت امور خارجه

هدف این نمایشگاه تجلیل از سال نو خورشیدی بود.
این آفریدهها توسط محمد فاضل بدخشانی در مدت هفت ماه آماده شدهاند.
در مراسمی برای نمایش این آفریدهها که در ساختمان تازه بازسازیشدۀ وزارت امور خارجه کشور برگزار شد. عبداللهعبدالله، رئیس اجرائیه کشور و دیپلوماتهای شماریاز کشورها شرکت کردند.
صلاحالدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه، در این مراسم گفت که این نقاشیها در درازای هفتماه، نقاشی شدهاند و هر نقاشی بازتابدهندۀ زندگی و فرهنگ مردمان کشور است.
آقای ربانی افزود: «کارهای نقاشی این جوان بسیار الهامبخش و شگفت انگیزند و من مطمئن استم که همه این نقاشیها را میپسندند.»
او سال نو را پیامآور خوشی و سرور برای میلیونها تن در جهان خواند.
رئیس اجرائیه کشور در این نشست گفت: «به کسانیکه برای نخستینبار از این ساختمان بازسازیشده وزارت امور خارجه دیدار میکنند، این فرصت است تا کارهای هنری یکی از نقاشان بسیار با استعداد را ببینند. وزیر خارجه همچون نقاشیها را از من پنهان کرده بود، زیرا علاقۀ من را به هنر میداند.»
در این مراسم، در کنار گوشدادن به موسیقی، شرکتکنندگان این برنامه با «هفتسین» و «سمنک» نیز در ساختمان جدید وزارت امور خارجه، استقبال شدند.
در گوشۀ دیگری این مراسم، شرکتکنندگان به دیدن بیش از ۱۰۰ نقاشی جاهای تاریخی افغانستان رفتند، که از سوی محمدفاضل بدخشانی آفریده شدهاند.
بهگفته آقای ربانی، محمدفاضل که تنها سیزده تا چهارده سال داشت، کارهای هنریاش را آغاز کرد و نقاشیهای تازه آفریدهشدۀ او برای همیشه در وزارت امور خارجه به نمایش گذاشته شدهاند.