صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

داشته‎های تاریخی کشور در نمایشگاهی در کابل به نمایش گذاشته شدند

داشته‎های تاریخی کشور در نمایشگاهی در کابل به نمایش گذاشته شدند

کابل در مهد امپراطوری مغول در زمان بابر شاه»، نام نمایشگاه هنری است که امروز در باغ بابر برگزار شد.
در این نمایشگاۀ هنری که بخشی از داشتههای تاریخی و پیشینه فرهنگی افغانستان به نمایش گذاشته شدند، شماری زیادی از چهرههای مطرح افغانستان و بیرون از کشور شرکت کرده بودند.
توماس بارفرید، رییس مطالعات امریکا برای افغانستان که از سالها بدین سو در کشور سرگرم پژوهش است، میگوید که بازماندههای تاریخی افغانستان بسیار با اهمیت استند: « پس از سالها جنگ و تنش مردم میتوانند به عقب برگردند و عظمت سر زمین افغانستان را که مربوط به قومها دین های گونه گون استند طی سدهها ببینند.»
عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت از شرکت کننده گان دیگر این نمایشگاه بود. آقای عبدالله با اشاره به اهمیت داشتههای فرهنگی و تاریخی کشور، بر حفظ این داشتهها تأکید کرد.
در همین حال، یک پژوهش گر امریکایی که سالها میشود در افغانستان سرگرم پژوهش است اثرهای باستانی افغانستان را بسیار با ارزش میداند.
مایکل بیری میافزاید: «نشان دهیم که فرهنگ چگونه مردم را به مردم پیوند میدهد و در تاریک ترین وقتها چگونه پیام امید میدهند.»
فلیپ بیری، نماینده سفارت فرانسه در افغانستان نیز که در این نمایشگاه آمده بود، گفت: «یک ملت زمانی با داشتن تاریخ خودش شناخته میشود. و این کار نیازمند حرمت و مطالعه میراثی است که نسل های گذشته طی هزاران سال به یادگار گذاشته اند.»
آنچه در این نمایشگاه به تصویر کشیده شده است، کار مشترک شهرداری کابل، انستیتوت مطالعات ایالات متحده امریکا برای افغانستان و سفارت فرانسه در افغانستان استند.