صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیوستن بامیان به شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو

پیوستن بامیان به شبکه شهرهای یادگیرنده  یونسکو

بر اساس مقررات یونسکو شهرهایی میتوانند عضویت این شبکه را داشته باشند که در این شهرها برنامه سواد آموزی نتیجه خوب داده و بر زندگی مردم اثر گذاشته باشد.
دولت افغانستان میگوید شاخصهای عضویت بامیان در شبکه شهرهای یادگیرنده مورد قناعت اعضای این شبکه قرار گرفته و بامیان رسما به عنوان عضو این شبکه پذیرفته شده است.
شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو با هدف ارتقای یادگیری مادامالعمر و افزایش سطح آگاهی شهروندان در جهت ایجاد شهرهای یادگیرنده پایدار از طریق توانمندسازی فردی و اجتماعی، توسعه اقتصادی و پیشرفت فرهنگی، و توسعه پایدار ایجاد شده است. چهار شهر ایران یعنی اراک، شیراز، کاشان و بهبهان نیز عضویت این شبکه را دارند.
سردار محمد رحیمی، معاون سواد آموزی وزارت آموزش و پرورش افغانستان میگوید که بامیان در شاخصهای کمیت و کیفیت در عرصه سواد آموزی توانسته معیارهای لازم یونسکو را برای عضویت در شبکه شهرهای یادگیرنده تکمیل کند.
او گفت، در ولایت بامیان بیش از ۸۰۰ صنف سواد آموزی فعال هستند و نزدیک به ۲۰ هزار زن و مردم در این صنفها مصروف/ مشغول آموزش هستند.
به گفته او افغانستان بعد از این عضو شهرهای یادگیرنده در سطح جهان میشود و این کشور میتواند از تجارب اعضای این شبکه استفاده کند، همچنین چالشهای را که در عرصه آموزش به عنوان یک کشور بعد از جنگ دارد نیز به اعضای این شبکه در میان بگذارد.
به گفته او افغانستان میتواند از دیگر کشورهای عضو شبکه یادگیرنده، بیاموزد که آنها چگونه با این نوع چالشها مقابله کردهاند.
بامیان کمتر از یک میلیون جمعیت دارد و تا سال ۲۰۰۲ میلادی شمار افراد تحصیل کرده در آن از اندک بودند.
اکنون به گفته مقامهای محلی با برنامههای جدید آموزشی که دولت افغانستان گذاشته هزاران نفر در این ولایت باسواد هستند.
طاهر زهیر، والی بامیان به بیبیسی گفت که عضویت بامیان در شبکه شهرهای یادگیرنده جهان میتواند توجه سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بینالمللی را در زمینه تقویت سواد آموزی در افغانستان جلب کند.
او گفت که توقع افغانستان از یونسکو نیز این است که کمک کند تا بامیان به عنوان ولایتی باشد که بیسوادی در آن ریشه کن شود.
به گفته مسئولان محلی حضور رضا کاران زن و مرد در برنامه سواد آموزی همکانی در ولایت بامیان تاثیرگذار بوده است.
وزارت معارف افغانستان از چند سال قبل برنامه سواد آموزی را در این کشور آغاز کرده که هدف کاهش میزان بیسوادی در این کشور است.
از دیدگاه یونسکو، شهر یادگیرنده، شهری است که با تاکید بر اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل به خصوص آموزش ۲۰۳۰ به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت و برابر برای همه، کلیه منابع خود را در هر بخش برای تحقق موارد زیر بسیج کند.
۱- ارتقای یادگیری فراگیر از پایه تا آموزش عالی،
۲- احیای یادگیری در خانوادهها و محلهها،
۳- تسهیل یادگیری برای کار و در محل کار،
۴- گسترش استفاده از فناوریهای نوین در یادگیری،
۵- ارتقای کیفیت یادگیری،
۶- پرورش فرهنگ یادگیری در سراسر زندگی.