صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رؤیا سادات جایزۀ معتبری را از ایالات متحده دریافت می‌کند

رؤیا سادات جایزۀ معتبری را از ایالات متحده دریافت می‌کند

وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که رؤیا سادات همراه با بانوانی از کوزوو و کازاخستان جایزه شجاعت سال ۲۰۱۸ را  ازاین وزارت بهدست خواهند آورد.
این جایزه را همه ساله ده زن برتر که در راستای حقوق گسترش حقوق بشر، فعالیتهای اجتماعی و بشری کار کردهاند داده میشود.
رؤیا سادات چندین فلم ساخته است و یکی ازفلمهای تازهاش که درچندین جشنواره درخشیده است، فلم «نامهای به رییس جمهور» است.
رؤیا سادات پیش از این جایزۀ جایگزین اسکار را برای فلم «نامهای به رییسجمهور»، بهدست آورد.
این جایزه در مراسمیکه از سوی وزارت خارجۀ هالند و شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شده بود، به بانو سادات اهدا شد.
این فلم نود دقیقهای، دوسال برای تمامشدنش زمان بردهاست.
این فلم در بارۀ بدرفتاریها با زنان در افغانستان و همچنان تبعیض و خشونت علیه زنان در افغانستان است. لینا علم، در نقش مرکزی این فلم بازی کرده و عزیز دلدار، نویسنده این فلم است. نامهای به رییس جمهور، توسط شرکت رویا فلم و کابورا، تهیه شدهاست.