صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سی و سومین فلمی که میلیارد دالری شد

سی و سومین فلمی که میلیارد دالری شد

به نقل از ورایتی، «پلنگ سیاه» از کمپانی مارول به شکستن رکوردها ادامه میدهد و اکنون موفق شده تا ظرف ۲۶ روز فروش خود را در سطح جهان از مرز یک میلیارد دالر عبور دهد.
این فلم که ساخته رایان کوگلر است سیوسومین فلمی است که موفق شده تا فروش خود را از مرز یک میلیارد دالر عبور دهد و شانزدهمین فلم کمپانی دیزنی است کهاین جایگاه را کسب میکند. در عین حال این پنجمین فلم از فلمهای کمپانی مارول است که از این مرز عبور میکند. پیشتر «انتقامجویان»، «انتقامجویان: دوران اولتران»، «مرد آهنی ۳» و «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» بهاین موفقیت رسیده بودند.
«پلنگ سیاه» ۵۲۱ میلیون دالرر در بازار داخلی آمریکا فروش کرده و نهمین فلم پرفروش همه تاریخ آمریکا شده است. این در حالی است که «پلنگ سیاه» در چهارمین آخر هفته اکرانش این جایگاه را کسب کرده و این آخر هفته نیز ۴۰ میلیون دالر دیگر بر فروش خود افزوده است و دومین فلم ابرقهرمانی پرفروش آمریکا شده است. «شوالیه تاریکی» با فروش ۵۳۵ میلیون دالر پرفروشترین فلم ابرقهرمانی در بازار داخلی آمریکا بود.
در عین حال «پلنگ سیاه» نام خود را به عنوان سومین فلم پرفروش در هفته چهارم اکرانش در تاریخ ثبت کرد و «انتقامجویان» با فروش ۳۶.۷ میلیون دالر را از این جایگاه بیرون راند. «جنگ ستارگان: نیرو بیدار میشود» اکنون در جایگاه نخست این آمار جای دارد و با فروش ۵۰.۳ میلیون دالر پرفروشترین فلم در بازار فروش آمریکا در چهارمین هفته فروش بوده است.
در بازار بینالمللی نیز «پلنگ سیاه» این هفته فروشش را به ۵۰۰ میلیون دالر رسانده است. در بازار چین در نخستین روز نمایش این فلم کهاین آخر هفته شروع شد، فروشی ۲۰ میلیون دالری ثبت شد.