صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جریمه ۶۰ میلیون دالری تهیه کننده «گرگ وال استریت»

جریمه ۶۰ میلیون دالری تهیه کننده «گرگ وال استریت»

به نقل از ورایتی، کمپانی «رد گرانیت پیکچرز» تهیه کننده فلم «گرگ وال استریت» پذیرفت ۶۰ میلیون دالر به دولت آمریکا بدهد تا شائبه تامین مالی تهیه این فلم از موردی که به فساد و اختلاس از صندوق اقتصادی مالزی شناخته میشود، برطرف شود.
این کمپانی که تهیه کننده فلم مشهور اسکورسیزی است، سهشنبه با حکمی از دادگاه فدرال برای پرداخت این مبلغ روبهرو شد.
این کمپانی که انجام هر عمل اشتباهی را رد میکند، با صدور بیانیهای اعلام کرد از این که این موضوع سرانجام حل شد خوشحال است و آنها با نگاهی رو به جلو وظیفهشان را که ساخت فلم است انجام میدهند.
دادستان در سال ۲۰۱۶ دادنامهای را علیه این کمپانی به دادگاه برده بود و از آن به عنوان بخشی از تلاش برای پولشویی چند میلیارد دالری از سوی سوءاستفاده کنندگان مالی از صندوق اقتصادی مالزی یاد کرده بود. 
رضا عزیز مدیرعامل این کمپانی پسر ناتنی نخست وزیر مالزی و دوست نزدیک جو لو تاجری است که در مرکز این رسوایی مالی جای دارد. دادستانها ادعا کرده بودند که وی بیش از ۱۰۰ میلیون دالر از شرکت مالزیایی برای سرمایهگذاری در ساخت «گرگ وال استریت»، «احمق و احمقتر» و «خانه بابا» استفاده کرده بود.
این کمپانی باید ۳۰ میلیون دالر را ظرف ۳۰ روز، ۲۰ میلیون دالر را ظرف ۱۸۰ روز بعدی و ۱۰ میلیون دالر را ظرف ۱۸۰ روز بعدتر پرداخت کند.
عزیز ادعا کرده هرگز از استفاده از سوءاستفاده مالی برای پیشبرد این پروژه اطلاعی نداشته است.
پیشتر در این پرونده دیکاپریو پذیرفت تا جایزه اسکاری را که به مارلون براندو تعلق داشت و از سوی کمپانی رد گرانیت به عنوان هدیه دریافت کرده بود، پس بدهد. در این پرونده دیکاپریو به هیچ وجه مسئول شناخته نشد.
وی پیشتر اعلام کرده بود با مقامات دولتی همکاری کرده تا روشن شود که آیا این کمک مالی از منبعی مشکوک آمده است یا خیر.
پیشتر اعلام شده بود بنیاد خیریه دی کاپریو نیز از کمک مالی که از صندوق اقتصادی مالزی برداشت شده بود برای برگزاری مهمانی خیریه خود سود جسته است.
گفته شده همه این موارد با جو لو تاجری که در مرکز رسوایی بزرگ مالی ۳ میلیارد دالری مالزیایی جای  دارد، در ارتباط بودهاند و لو به عنوان دوست دی کاپریو بخشی از پولهای سرقت شده از بنیاد مالزیایی را برای این ستاره و ساخت فلم هزینه کرده است.