صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رویا سادات جایزۀ جایگزین اسکار را گرفت

رویا سادات جایزۀ جایگزین اسکار را گرفت

این جایزه در مراسمیکه از سوی وزارت خارجۀ هالند و شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شده بود، به بانو سادات اهدا شد.
 وزارت خارجۀ هالند در توییترش نوشتهاست: «وزارت خارجۀ هالند افتخار دارد که جایزۀ جایگزین اسکار را برای فلم عالی بانو رویا، اهدا میکند.» وزارت خارجه هالند میگوید که بانو سادات نخستین کارگردان زن در افغانستان، پساز دورۀ طالبان است و توانسته که به بهبود زندهگی زنان، کمک کند.  این فلم نود دقیقهیی، دوسال برای تمامشدنش زمان بردهاست. این فلم در بارۀ بدرفتاریها با زنان در افغانستان و همچنان تبعیض و خشونت علیه زنان در افغانستان است.
بانو سادات گفت: «این فلم چیزهای زیادی برای گفتن دارد. تضادهای اجتماعی، چالشها و تفاوتها در این فلم از طریق یک زندهگی خانوادهگی بهتصویر کشیده شدهاست.»
او افزود: «این نخستین فلم طولانی است که همه بازیگران آن، از افغانستان استند. تمام کارهای آن در کشور انجام شده، بهجز یک یا دو مورد فنیکه در اینجا موجود نبود.»
لینا علم، در نقش مرکزی این فلم بازی کرده و عزیز دلدار، نویسنده این فلم است. نامهای به رییس جمهور، توسط شرکت رویا فلم و کابورا، تهیه شدهاست.