صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گشایش گالری‎های نقاشی در شهر از بهر معرفی هنرنقاشی به مردم

گشایش گالری‎های نقاشی در شهر از بهر  معرفی هنرنقاشی به مردم

نقاشی و نگارگری در افغانستان پیشینۀ درازی دارد و حتا برخی از پژوهشگران هنر، نخستین نقاشیهای رنگ روغن را نیز به افغانستان و به مغاره های بامیان نسبت می دهند.
شماری از نقاشان، به منظور آن چه که شناساندن ارزش هنرنقاشی به مردم عنوان می کنند، گالری هایی را در بخش هایی از شهر کابل گشوده اند.
محب الله عطایی، از نقاشان آماتور کشور که با دو برادرش چندین گالری نمایش و تولید تابلوهای نقاشی را گشوده می گوید که وی این کار را به منظور آشنا سازی مردم با هنر نقاشی انجام داده است: «هنر تأثیرات کلان معنوی برای یک کشور دارد، یک زبان گویای یک کشور است؛ تمام هفت هنر به ویژه هنر نقاشی!»
وی می گوید که بیست سال تجربه در هنرنقاشی دارد و در چند سال اخیر به روش «آبستره» نقاشی می کند؛ روشی که نقاشی مدرن نیز به حساب می رود: «من فکر می کنم که در نوع و در ذات خود، یک نوع مبارزه است که من انجام می دهم؛ من زیادتر تابلوها را فروشات ندارم فعلأ، اما می خواهم که هنر را ترویج بدهم.»
حمیدالله، که از این گالری ها و تابلوها نگهداری می کند، می گوید که بسیاری این گالری به یک نمایشگاه نقاشی برای بسیاری رهگذران در شهر مبدل شده است: «مردم علاقه مندی دارند، می بینند؛ اگر داخل گالری هم نیایند، از پشت شیشه می بینند.»
نقاشی و نگارگری در افغانستان پیشینۀ درازی دارد و حتا برخی از پژوهشگران هنر، نخستین نقاشیهای رنگ روغن را نیز به افغانستان و به مغاره های بامیان نسبت می دهند. همچنان، نقاشان برجسته یی مانند کمال الدین بهزار و غلام محمد میمنگی نیز در این کشور ظهور کرده اند.