صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تلاش برای بیرون کردن آمریکایی‌ها از جایزه «بوکر»

تلاش برای بیرون کردن  آمریکایی‌ها از جایزه «بوکر»

سی ناشر انگلیسی در نامهای درخواست کردهاند نویسندگان آمریکایی از گردونه رقابت سالانه «من بوکر» خارج شوند و این جایزه به روال سابق برگزار شود.
«گاردین» نوشت: جایزه مهم ادبی «من بوکر» که بیش از ۴۰ سال فقط به نویسندگان کشورهای مشترکالمنافع، انگلیسیها و ایرلندیها تعلق میگرفت، از سال ۲۰۱۴ با وضع قوانین متفاوت، تمام آثار نوشتهشده به زبان انگلیسی و نویسندگان آمریکایی را هم شامل شد. اعتراض به این قانون جدید پس از گذشت چهار سال هنوز خاموش نشده است. اخیرا ۳۰ ناشر و فعال عرصه نشر طی نامهای که برای برگزارکنندگان این جایزه نوشتند، درخواست کردند به منظور جلوگیری از یکدست و همگین شدن فضای ادبی، این جایزه به روال سابق برگردد. این نامه قرار بود محرمانه باشد و هنوز به بنیاد «بوکر» فرستاده نشده، اما «گاردین» به آن دسترسی پیدا کرده است. در متن این نامه آمده است: این تغییر قانون باعث شده هر نویسنده انگلیسیزبانی که موفق شده اثر خود را در انگلستان به چاپ برساند، بتواند در رقابت «من بوکر» شرکت کند، و این مساله تنوع ادبی را در این جایزه محدود کرده و موجب تسلط نویسندگان آمریکایی شده است.
در ادامه این نامه نوشته شده: این تغییر قانون، با هدف جهانیتر شدن این جایزه صورت گرفت در حالی که با پیشی گرفتن نویسندگان انگلیسی ـ آمریکایی بر دیگر کاندیداها، کمتر به این نتیجه رسیده است. این اقدام، جایزهای را که زمانی مکانیسمی درخشان برای جلب توجه بازار بزرگ جهانی ادبیات انگلیسیزبان به سمت نویسندگان انگلیسیزبان محسوب میشد، به جایی رسانده که دیگر در این زمینه به خوانندگان این بازار کمکی نمیکند و در نتیجه، این نوع آثار به طور رو به فزونی نادیده گرفته میشوند. تغییر قوانین برگزاری جایزه «من بوکر» در سال ۲۰۱۴ با واکنشهای متفاوت نویسندگان جهان روبهرو شد و برخی به «آمریکایی» شدن این جایزه اعتراض کردند. با این حال، «کازوئو ایشیگورو» برنده سال ۱۹۸۹ جایزه «من بوکر» و نوبل ادبیات ۲۰۱۷، در اینباره گفته است: دنیا عوض شده و جدا کردن دنیای نویسندگی به این شیوه دیگر کاملا بیمعنی است.
از آن زمان تاکنون دو نویسنده آمریکایی ـ «پل بیتی»  (۲۰۱۶) و «جورج ساندرز» (۲۰۱۷) ـ موفق به کسب این جایره شدهاند.
بنیاد «من بوکر» در پاسخ به پیشنویس این نامه، اعلام کرده است: جایزه «من بوکر» در سال ۲۰۱۴ گسترش پیدا کرد تا به نویسندگانی با همه ملیتها و بدون توجه به جغرافیای آنها، اجازه شرکت بدهد. این قانون تنها برای گنجاندن نویسندگان آمریکایی به طور خاص ایجاد نشده و هر نویسندهای که اثرش به انگلیسی نوشته و در انگلستان چاپ شده باشد، میتواند در آن شرکت کند.