صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فلم سینمایی «۱۲قهرمان» دربارۀ جنگ افغانستان روی پرده‎های سینما

فلم سینمایی «۱۲قهرمان»  دربارۀ جنگ افغانستان روی پرده‎های سینما

این فلم ۱۲نیرومند یا «۱۲قهرمان» نام دارد و برای نخستینبار روز جمعه در سینماها در امریکا، نمایش داده شد.
به نقل از طلوع نیوز، فلم سینمایی دربارۀ جنگ جنرال دوستم و طالبان در ولایت بلخ، همچنان در پردهای سینماهای ایالات متحده امریکا بهنمایش گذاشته میشود.
این فلم از روی داستان «سربازان اسپسوار» تهیه شدهاست.
سربازان اسپسوار داستانی است که بربنیاد رویدادهای واقعی سال ۲۰۰۱میلادی در افغانستان تهیه شدهاست و جنگ ائتلاف شمال، بهویژه جنرال دوستم را با پشتیبانی امریکا برضد طالبان، بهتصویر میکشد.
نام ۱۲نیرومند اشاره به ۱۲تفنگدار نیروهای امریکا است که پس از حملات ۱۱سپتمبر، از راه ازبیکستان وارد افغانستان شدند و درکنار زیردستان مسلح جنرال دوستم، برضد طالبان میجنگند.
پیش از ورود این ۱۲سرباز، جاسوسان «سی آیای» با سران و فرماندهان ائتلاف شمال دیدارمیکنند و با اهدای پول، مشروب الکلی «ودکا» و تحفه، آنان را به همکاری با نیروهای امریکایی فرا میخوانند.
گفته میشود که این فلم در مکزیکو نو در جنوب امریکا ساخته شده و نکتۀ چشمگیر آن، مناظر خشک و کوهستانی فلم است که به کشور شباهت دارد.
از حضور نیروهای امریکایی در افغانستان ۱۶سال میگذرد و جنگ افغانستان طولانی‌‌ترین جنگ تاریخ امریکا خوانده شدهاست.