صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ده کتاب داستانی برتر سال ۲۰۱۷

ده کتاب داستانی برتر  سال ۲۰۱۷

. جوآن سیلبر، بهبود
سیلبر نویسنده تحسین شده، باز هم رمان جدیدی با ساختاری چیرهدستانه خلق کرده است. او با ترفندهایی روایی داستانهای شخصیتهای متعددی را در نسلها و قارههای گوناگون بازگو میکند. سال ۱۹۷۰ است، کیکی به استانبول میرود و با عثمان، فروشنده فرش، ازدواج میکند. پس از اینکه کیکی همراه با شوهرش به زادگاه او در دهکده‌‌ای دورافتاده میرود این پیوند گسسته میشود. آنجا زن وسوسه میشود که با سه جوان آلمانی که در قاچاق عتیقه دست دارند، بگریزد. هشت سال بعد او با ۹ قالی نفیس به نیویورک بازمیگردد. یکی از این فرشها درنهایت به رینا خواهرزادهاش میرسدکه مادری دستتنهاست که در هارلم زندگی میکند. یکروز رینا از کیکی میخواهد که از بچهاش نگهداریکند تا او به دیدار دوستپسرش در زندان برود. این مرد و گروهش درگیر نقشه نافرجام قاچاق سیگرت شدهاند. هنگامی که این روایت معاصر و جذاب به پایان میرسد ما با همه شخصیتها به خوبی آشنا شدهایم.
۹. مینجین لی، پاچینکو
رمان پاچینکو که در میان نامزدهای دورنهایی جایزه ملی کتاب آمریکا حضور داشت، داستان چهار نسل از خانوادهای کوریایی را در بازه زمانی درازی دنبال میکند. روایت از سال ۱۹۱۰، که جاپانیها با اشغال کوریا این سرزمین را به کشورشان الحاقکردند آغازمیشود و و بیشتر سالهای قرن بیستم را دربرمیگیرد. ماهیگیری سالخورده و همسرش پانسیونی شبانهروزی را در روستایی در نزدیکی بندر پوسان اداره میکنند. پسرشان، گرچه با ظاهر و جسمی معلول متولدشده‌‌ بالاخره ازدواج کردهاست. سونجا دختر نوجوان این مرد از بازرگانی که به روستای آنان سفر کرده، باردار میشود. کشیشی مهربان با دختر ازدواج میکند و او را به اوزاکا میبرد. پس از مرگ مرد روحانی، عزم راسخ سونجا سبب می شود که خانواده از سالهای سخت جنگ جانبهدر برد. یکی از پسرانش موفق می شود به دانشگاه واسهدا در جاپان راه بیابد. جوانترین پسر سالنهای پاچینکو تاسیس میکند که درآنجا قماربازان با دستگاههایی شبیه به پینبال قمار میکنند. اما اسرار و نیز خیانتهای گذشته بر آینده این خانواده سایه افکندهاست.
۸. مارگارت ویلکرسون سکستون، نوعی آزادی
نخستین رمان سکستون اثری تاثیرگذار است که به فهرست طولانی نامزدهای جایزه ملی کتاب نیز راه پیدا کرد. او در این اثر به سرگذشت پیچیده و رو به قهقرای خانوادهای سیاهپوست در نیواورلئان از جنگ جهانی دوم تا پس از توفان کاترینا میپردازد. اولین، دختر دو رگه اروپایی- افریقایی دم بخت از طبقه فرادست به رنارد از خانوادهای فرودست دل میبندد. سال ۱۹۴۴ است و دوره اجرای قانون جداسازی نژادی. خانواده دختر مخالفت میکنند، اما رنارد دارد به جنگ میرود و رابطه آنها محکم میشود. در دهه ۸۰ دخترشان جکی که شوهرش کارش را در داروسازی از دست داده و شروع به مصرف کوکایین کرده، با دشواریهای بزرگکردن پسرش دستوپنجه نرم میکند. در سال ۲۰۱۰ تی سی پسر جکی پس از گذراندن حبس به دلیل حمل مواد مخدر از زندان آزاد میشود. او بسیار مشتاق سروسامان دادن به زندگی خویش است، اما وسوسهها محاصرهاش کردهاند. بهرغم همه مصایب در نوعی آزادی بارقهای از امید به چشم میخورد.
۷. جرج ساندرز،
ساندرز که استاد نوشتن داستانهای کوتاه بهشمار میآید، امسال جایزه منبوکر را برای نخستین رمانش به دست آورد. داستان در سال ۱۸۶۲ آغاز میشود که ویلی پسر ۱۱ ساله لینکلن به خاطر حصبه درگذشته است. آتش جنگ داخلی زبانه میکشد بیآنکه پایانی روشن بر آن متصور باشد و برآمار کشتهشدگان وتلفات هر روز افزوده میشود. آبراهام لینکلن در میانه این نبرد خونبار درگورستان باردو بر سر مزار فرزندش سوگوار است. ساندرز از مفهوم باردو - برزخی میان جهان مردگان و زندگان -در بودیسم تبتی بهره میجوید تا ترکیبی از نظرات گوناگون خویش را درباره غم فقدان با تمرکز بر مرگ ویلی و سوگ لینکن بیان کند. نویسنده با فصاحت و ظرافت میان سوگ پدری فرزند از دست داده و رهبری سیاسی و نظامی پیوند و موازانه برقرار میکند، آنجا که لینکلن به نیروهای شمال فرمان میدهد: دلیر باشید و بر موانع فائق آیید.
۶. لوئیس اردریش، منزل آتی خدای امروز
اردریش که سه گانه اخیر او (خانه مدور، طاعون کبوتر، رز) برنده جوایزی شد، در این آثار با نثری تغزلی به مفهوم عدالت میپردازد. او در تغییری خیرهکننده، در کتاب اخیرش داستانی ویرانشهری را روایت میکند. جهان داستان مملو است از کفشدوزکهایی به اندازه گربه و خزنده-پرندهها و نوزادان مردهزاده شده. هراس در دنیای انسانی به هرج و مرج دامن میزند. حکومت زنان باردار را محصور میکند و زیر نظر میگیرد. سدر هاک سانگمیکر جوان، که چهارماهه بارداراست، پس از چندی با کمک مادرش، پدر نوزادی که در بطن خود دارد، و نیز پدرخوانده و مادر خوانده اش میگریزد. اردریش در این داستان تنگنایی میآفریند که عناصری همچون اعترافات ناشی از شکنجه و نظارت شدید حکومتی آن را پیچیدهتر و خفقانآورترمیکند. گرچه کتاب به سرگذشت ندیمه شباهت میبرد، اما آنچه در آن می یابیم کابوس خود اردریش است. او مینویسد:  اکنون این آینده است که از تعقیب ما دست نمیکشد.
۵. رکسانا گی، زنان حساس
صدای موثر و نیرومند رکسانا گی در جایگاه رماننویس و منتقد فرهنگی در نخستین مجموعه داستان کوتاهش شامل ۲۱ اثر شنیده میشود. او سیر و سلوکی شخصی را به تصویر میکشد که با گذر از آن می توان بر رنج و هراس غلبه کرد و به سرمنزل آرامش رسید. در داستان من ترا دنبال خواهم کرد به سرگذشت دوخواهر میپردازد که از کودکی قربانی سوءاستفادههایی دهشتناک شدهاند که آدمی تاب شنیدن آن را ندارد. اکنون گی از آنان مینویسد که چگونه در بزرگسالی از یکدیگر محافظت میکنند. من یک چاقو هستم سرگذشت زنی را بازمیگوید که آنچه از دستداده او را بهشدت حساس کردهاست. داستان های دیگر به ظرایف جذابیت جنسی و آسیب پذیری می پردازند. در سیاهپوست سفید، دانشجویی دورگه که از طریق استریپتیز زندگی می‌‌گذراند، درمییابد که کسی پیوسته او را تعقیب میکند.  زنان حساس رکسانا گی از خاطر نمیروند.
۴. شرمن آلکسی، نیاز نیست بگویی دوستت دارم
ماهی سالمون برای بومیان امریکا که آلکسی داستان آنان را روایت میکند و به زبان سالیش سخن میگویند خوراکی مادی و معنوی بوده است. در ۱۹۳۸، پنج سال پس از آنکه سد گراندکولی در ایالت واشنگتن ساختهشد، این ماهیها ناپدید شدند. مادر آلکسی که از شهر اسپوکن بود و پدرش که از کوردلین، و هر دو به زبان سالیش به روانی صحبت میکردند، اولین نسلی بودند که بدون ماهی سالمون سرکردند. سوگ سالمون در برگ برگ این خاطره-نوشته تلخ و طعن آمیز و تکاندهنده طنین میافکند. او در توصیف بزرگشدن در منطقه حفاظتشده اسپوکن می نویسد: جانوری که نماد قبیله ما بود فقر بود. پدرش حتی آن هنگام که مست میکرد مردی خجالتی و آرام بود. مادرش زنی با استعداد و پرمسئله بود (همچون خود او دوقطبی و در تسخیر ارواح). الکسی خاطره- روایت تاثیرگذارش را گرداگرد آخرین روزهای زندگی مادرش و نیز سوگواری خود بنا میکند و خاطرهها را با شعر درمیآمیزد و بههم پیوند میدهد.
۳. کریستینا گارسیا، اینجا در برلین
رمان جدید گارسیا ساختاری تمیز دارد و روایتش با آهنگی شتابان میان وقایع غمبار وموقعیتهای غافلگیرکننده در نوسان است. پرسهگردراوی کیوبایی- امریکایی رمان است که در سال ۲۰۱۳ به جستجوی داستانهایی به برلین میرود. او داستان‌‌هایش را در مکانهایی غیرمنتظره مییابد: پارکها، موزهها، کافههای کنار خیابان، آکواریوم، و کناره رودخانه اسپری. از زبان پسر نگهبان باغوحش از سرنوشت ۷۱۵ حیوان باغوحش برلین در جنگ جهانی دوم آگاه میشود. به داستان فردی گوش میسپارد که محصول برنامه تولیدمثل نازیهاست. با یک برلینی صحبت میکند که تنها سفرش به خارج از آلمان به ایالات متحده بوده برای فراگیری سبک سخنوری واعظان سیاهپوست در جنوب تا از آن برای تبلیغات اهداف نازیها سود جوید. او همچنین به یک کوبایی برمیخورد که در در یک زیردریایی آلمانی اسیر جنگی بودهاست. در کتاب اینجا در برلین، شباهتهایی به دابلیو.جی. سبالد میبینیم، اما تصاویر زنده و شگفتانگیز برلین زمان جنگ از آن خود گارسیا است.
۲. جنیفر ایگان، ساحل منهتن
ساحل منهتن، رمان شبه نوآر چند لایهای است که در بروکلین دهه ۴۰ میلادی میگذرد. ایگان از نزدیک ادی کریگان، ایرلندی سختجان، و دخترش را دنبال میکند. ادی برای جانبهدربردن از رکود بزرگ مسئول جابهجایی محمولههای گروه خلافکار دکستراستایلز میشود. پنج سال پس از ناپدیدشدن او، آنا دخترش اولین غواص زن در تعمیرگاه کشتی بروکلین نوییارد شده. او که کارش تعمیر کشتی های جنگی است شرح موشکافانهای از تعصب عریان مافوقش و نیز لذات غریب کار در زیر آب به دست میدهد. ایگان به تدریج پایانی خیرهکننده را طرح میریزد و حمله به یک کشتی جنگی امریکایی را در ساحل آفریقا با بحرانی شخصی که آینده آنا را تهدید میکند پیوند میزند. کتاب ملاقات دارودسته اراذل ایگان دو جایزه پولیتزر و ان.بی.سی.سی( جایزه ملی حلقه منتقدان کتاب امریکا) را از آن خود کرد، اما او در اثر تازهاش در ساحل منتهن فراتر میرود.
۱.جزمین وارد، بخوان، بیگور، بخوان
جزمین وارد جایزه ملی کتاب را برای این رمان فراموشنشدنی بهدستآورد. بخشی از روح رنجور این اثر، داستان جوجوی ۱۳ ساله در مرحلهای سرنوشتساز از زندگی است. آگاهی فزاینده او از میرایی و بیعدالتی با عشقش به پدربزرگ و مادربزرگ و خواهر ۳ سالهاش کایلا درآمیخته است. پدربزرگ خاطراتش را از سالهایی که در زندان مخوف پارچمن در میسیسیپی گذراند بازمیگوید و به جوجو میآموزد که چگونه با نیکنامی زندگی کند. لیونی مادر جوجو با دو فرزندش و دوستش میستی در مسیری عجیب گام مینهد تا به سراغ دوستپسر سفیدپوستش مایکل برود که قرار است بعد از سه سال از پارچمن آزاد شود. روح سرگردان پسری به نام ریچی که ۶۰ سال پیش در پارچمن مرده در گوشه و کنار پرسه میزند. وارد لایههایی از تاریخ را با زبانی زیبا از دل زمین بیرون میکشد و داستان را با نوایی فرازمینی به پایان میبرد.