صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمايشگاه يک روزۀ نقاشى در نگارستان ملى برگزار شد

نمايشگاه يک روزۀ نقاشى در نگارستان ملى برگزار شد

در نمايشگاه يک روزه، پنجاه اثر نقاشى از يک بانوی نقاش که در اکثر آن، زنان مورد خشونت قرارگرفته شده را به تصوير کشيده است، به نمايش گذاشته شد.
اين آثار، از هنر بانو ليلا صالحى يکتن از معلم ليسه ابوالقاسم فردوسى مى باشد که در نگارستان ملى در شهر کابل براى يک روز تحت عنوان «نمايشگاه هنر نقاشى هنر نور» به نمايش گذاشته شد.
بانو ليلا که هنر رسامى را بدون داشتن مربى آموخته است، گفت که ٢٠ سال قبل به هنر رسامى روى آورد و از طريق مطالعه کتب رهنماى هنر نقاشى، به اين رسامى پرداخت.
وى از اينکه توانست براى اولين بار آثار تهيه شده اش را به نمايش بگذارد، خوشحالی نموده گفت که در مجموع ١٠٠ اثر نقاشى دارد که حقايق کشور را درنظر گرفته است.
موصوف افزود که در بيشترين نقاشى هايش، زنانى را به تصوير کشيده که مورد خشونت قرار گرفته اند.
ليلا به تصوير زنى که چشم و دهنش را بسته اند، اشاره کرد و گفت که بيشترين زنان در کشورم، اين چنين حالت دارند؛ وقتى حقوق شان پامال مى شود و مورد خشونت قرارمى گيرند، بايد چشمان و دهن شان را ببندند.
همچنان در مورد تصوير ديگر که دخترى را در عقب قفس پرنده نشسته و به پرنده نگاه مى کند، گفت: «این دختر غمگين، به پرنده نگاه مى کند و مى گويد که زندگى خودش نيز اينچنين است.» 
در مراسم افتتاح اين نمايشگاه، رسول باورى سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و سيد کمال سادات معين امور جوانان اين وزارت شرکت داشتند.
باورى در اين مراسم، به نقاشىهاى ليلا صالحى اشاره کرده، گفت که نقاشىهاى اين بانو، حقايق امروز کشور را انعکاس مىدهد و مطمئن است که افغانستان، داراى اين چنين استعدادهاى خوب میباشد.
وى افزود که بايد نگارستان ملى، در شناسايى اين چنين استعدادها تلاش کند و وزارت اطلاعات و فرهنگ مسووليت دارد که استعدادهاى جوانان را رشد دهد.
صابره رحمانى آمر نگارستان ملى، در اين نمايشگاه گفت که در شناسايى اين چنين استعدادها، از هر نوع تلاش دريغ نمىکند.
به گفتۀ او، برعلاوۀ اين نمايشگاه ٢٢ نمايشگاه ديگر را نيز برگزار کرده اند و در نظر دارند که در ولايات نيز اينچنين نمايشگاهها برگزار شود. ذکيه فرهمند سرمعلم ليسه ابوالقاسم فردوسى و يک تن از بازديد کنندههاى اين نمايشگاه گفت خوشحال است که يک تن از معلمين برجسته ليسهشان، اين نمايشگاه را برگزار کرده است. وى از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست که در رشد چنين استعدادها همکارى کند.