صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گزارش اداره ممیزی فلم بریتانیا: ددپول پرشکایت ترین فلم2016

گزارش اداره ممیزی فلم بریتانیا:  ددپول پرشکایت ترین فلم2016

فلم ابرقهرماني «ددپول» يکي از موفقترين توليدات مشترک استوديوي مارول و فاکس قرن بيستم در چند سال اخير، در صدر فهرست پرشکايتترين فلمهاي سينمايي سال 2016 قرار گرفت. در گزارش سالانه اداره مميزي فلم بريتانيا  که به انجمن ردهبندي سني فلمهاي سينمايي تغيير نام داده   فلم «ددپول» با 51 شکايت ثبت شده در يک سال گذشته، پرشکايتترين فلم 2016 به شمار ميرود. بعد از اين فلم مارول، دو فلم ديگر از جمله «جوخه انتحاري»ِ ديويد آير و «خانه دوشيزه پرگرين براي بچههاي عجيب و غريب» ساخته تيم برتن به ترتيب با 30 و 20 شکايت ثبت شده در رتبه دوم و سوم پرشکايتترين فلمها قرار دارند.
به گزارش «گاردين»، فلم «اسپکتر» ساخته سام مندس که به عنوان جديدترين دنباله جيمز باند در سال 2015 روي پرده رفت، با 40 شکايت ثبت شده رکورددار پرشکايتترين فلم اداره مميزي بريتانيا بود. 
در گزارشي که روز سهشنبه منتشر شده، از تعيين محدوديت سني 15 سال براي تماشاي «ددپول» دفاع شده است. بنا بر اين گزارش، ميزان خشونت در اين فلم «شديد و اغلب آميخته به صحنههاي خون و خونريزي» است اما «اين مورد اغلب در سکانسهاي اکشن فلم که از ريتم تندي برخوردارند و با تمرکز اندک بر جزييات» به چشم ميخورد. حتي استفاده از زبان خشن و الفاظ رکيک در اين فلم کاملا منطبق با محدوديت سني 15 سال عنوان شده است. 
فلم ابرقهرماني «جوخه انتحاري» محصول استوديوي دي سي هم با اعمال محدوديت سني براي افراد زير 15 سال روي پرده رفت که ثبت 30 شکايت در اداره مميزي را به دنبال داشته است.
اما در مورد ساخته اخير تيم برتن، زيادي ترسناک بودن اين فلم براي کودکان محور اصلي شکايات ثبت شده را تشکيل ميدهد.
جدا از موضوع شکايات، انجمن ردهبندي سني فلمها در گزارش سالانه خود از اعمال محدوديت سني براي 1075 محصول سينمايي که در سال 2016 روي پرده رفتهاند، خبر داده که اين رقم از سال 1957 به اين سو، بيسابقه است.