صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دستاورد جدید نویسندگان؛ چاپ سیزده عنوان کتاب در خصوص بامیان

دستاورد جدید نویسندگان؛  چاپ سیزده عنوان کتاب در خصوص بامیان

اداره اطلاعات و فرهنگ باميان بتازگي از سيزده عنوان کتاب درباره فرهنگ و گذشته تاريخي اين ولايت، رونمايي کرده است. گفته شده که اين کتابها ميتوانند در معرفي داشتههاي فرهنگي و تاريخ کهن باميان نقش مهمي داشته باشند.
تشويق جوانان به نويسندگي و افزايش ميزان مطالعه در ميان شهروندان باميان بويژه افراد تحصيلکرده از ديگر تاثيرات چاپ اين کتابها خوانده شده است. اين کتابها که بيشتر از ده نويسنده از سراسر کشور دارند، به مناسبت گزينش باميان به عنوان پايتخت فرهنگي سازمان سارک منتشر شدهاند.
محمدعلي عرفان از مسئولان بخش فرهنگي اداره اطلاعات و فرهنگ باميان به دويچهوله گفت که اين کتابها ميتوانند پژوهشگران را در زمينه بدست آوردن شناخت بهتري از باميان کمک کنند.
عرفان افزود:«کتابهاي چاپ شده عناويني چون مجموعه مقالات و راهنماي باميان، آثار عتيقه بوداي باميان، گويش هزارگي، باميان پايتخت شکوه اساطيري، جنگنامه و جنگنامهسرايي در ادبيات فارسي، باميان د هيواد تاريخي اعجوبه و فرهنگ شفاهي مردم باميان را شامل ميشوند.»
باميان هرچند به شهر فرهنگ و هنر معروف است اما پژوهش، نگارش و چاپ کتاب به عنوان بخشي از فعاليتهاي فرهنگي در آن تا هنوزهم مشکلات خاص خود را دارد. نبود چاپخانه، وضعيت اقتصادي نهچندان خوب نويسندگان، دسترسي محدود آنان به تکنولوژي روز و هزينهبر بودن پژوهش از جمله اين مشکلاتاند.
امين ابتهاج استاد دانشگاه باميان و نويسنده کتاب جنگنامهسرايي در ادبيات فارسي دري ميگويد که پس از اين هر باميانپژوه ميتواند پژوهش خود در مورد اين ولايت را با مطالعه کتابهاي تازه چاپشده آغاز کند. صنايع دستي باميان در افغانستان و منطقه شهره است. زنان بامياني با رنگ و مواد طبيعي نقش آفريني مي کنند. ابتهاج تصريح کرد:«تا چندي پيش، محدود مقالات و کتابهايي پيرامون باميان به نگارش درآمده بود که به هيچوجه براي شناخت اين ولايت کافي نبود. اين کتابها نيز نيازمندي به اطلاعات در مورد باميان را بصورت کامل رفع نميکنند اما با آنهم اميدواريهايي را در اين زمينه بوجود آمده است.»
فرهنگيان باميان در پانزده سال گذشته فعاليتهاي متنوع و منحصر به فردي داشتهاند. قسمتي از اين فعاليتها به چاپ و انتشار کتاب اختصاص داشته است. انتشار چندين مجموعه شعر از شاعران بامياني، نمونهاياز اينگونه فعاليت فرهنگيان اين ولايت در اين حوزه است.
بيشتر فعاليتهاي اين فرهنگيان تا کنون با پشتکار و هزينهشخصي آنان انجام شده است و دولت و نهادهاي داخلي و خارجي حامي رشد فرهنگ، همکاري درخور توجهي در اين زمينه نداشتهاند.
عزيز فرهمند، يکي از فرهنگيان باميان از چاپ کتابهاي جديد در مورد اين ولايت در ادامه اين فعاليتهاي فرهنگي استقبال ميکند و اميدوار است که اينکتابها از درونمايه خوب برخوردار باشند.
فرهمند گفت:«بصورت کلي فرهنگ مطالعه و کتابخواني در ميان شهروندان افغانستان و باميان به عنوان جزئي از آن چندان ترويج نشده است اما با آنهم انتظار ميرود که چاپ اين کتابها بتواند مشوق جوانان قرار گيرد و نويسندگان را به تحرک بيشتر وادارد.»
باميان در مرکز افغانستان از ولاياتي است که در درازناي تاريخ، شاهد ظهور و افول سه تمدن بزرگ زردشتي، بودايي و اسلامي بوده است. آثار بجا مانده از اين تمدنها، باميان را به يکي از مراکز مهم فرهنگي در کشور مبدل کردهاند.
وجود اين آثار و در کنار آن انجام فعاليتهاي فرهنگي کمنظير در باميان، کسب چندين لقب بينالمللي براي اين ولايت را به همراه داشته است. باميان دو سال پيش، همزمان با عضويت در شبکهشهرهاي خلاق جهان، به عنوان نخستين پايتخت فرهنگي سازمان سارک انتخاب شد. (دويچه وله)