صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سایه نویسندگان مطرح بر فهرست نامزدهای جایزه «بیلیز»

سایه نویسندگان مطرح  بر فهرست نامزدهای جایزه «بیلیز»

نويسندگان نامآشنايي چون «مارگارت اتوود»، «سارا پري» و «رز ترمين» براي جايزه 30 هزار پوندي ادبيات داستاني زنان «بيليز» نامزد شداند.
«گاردين» نوشت: جايزه «بيليز» که ويژه نويسندگان زن انگليسيزبان است و پيشتر با نام «اورنج» برگزار ميشد و قرار است براي بار دوم نيز تغيير نام دهد، در اين دوره نويسندگان مطرحي را در فهرست نامزدهاي اوليهاش گنجانده است.
نويسندگان نوقلم انگليسيزبان امسال زير سايه نام چهرههايي همچون «مارگارت اتوود»، «سارا پري»، «رز ترمين» و «آني پرو» قرار گرفتهاند. جايزهاي که براي آخرين بار با نام «بيليز» برگزار ميشود، امسال پرتنوعترين دوره خود را تجربه کرد و تعداد آثار ارائهشده براي شرکت در اين رقابت تاکنون بيسابقه بوده است. کتابهايي با ژانرهاي مختلف، از نمايشنامههاي ادبي گرفته تا داستانهاي معاصر براي کسب اين جايزه 30 هزار پوندي با هم رقابت کردند.
از ميان 189 اثر ارسالي، 16 کتاب به فهرست نامزدهاي اوليه راه يافتند. هر سال به طور ميانگين 150 کتاب براي اين جايزه ارسال ميشد و هيان داوران هم ليستي 20 نفره از نامزدها را معرفي ميکرد.
در فهرست سال 2017 «بيليز» نام سه برنده پيشين اين جايزه 21 ساله، دو نويسنده کتاب دومي و سه نويسنده کتاب اولي به چشم ميخورد. اين در حالي است که سال گذشته 11 نفر از نامزدها نوقلم بودند.
«مارگارت اتوود» نويسنده مشهور کانادايي و برنده «بوکر» 2000 به خاطر کتاب «فرزند ساحره» که بازآفريني نمايشنامه «طوفان» شکسپير است، برگزيده شده است. او در اين رقابت رودرروي «آني پرو» نويسنده رمان «پوست درختان» قرار گرفته است.
«رز ترمين»، «ليندا گرنت» و «ايمير مکبرايد» سه نويسندهاي هستند که پيشتر جايزه «بيليز» يا «اورنج» را به خانه بردهاند. «سونات گوستاو»، «دايره سياه» و «The Lesser Bohemians » نام رمانهايي است که اين سه نويسنده براي نگارششان نامزد شدهاند.
نام دو نويسنده شناختهشده ديگر يعني «سارا پري» نامزد جايزه رمان «کاستا» و «مادلين تين» نويسنده برنده «گيلر» نيز در اين فهرست به چشم ميخورد. «نگو ما هيچ چيز نداريم» رمان «تين» است و «پري» براي نگارش «مار اسکس» برگزيده شده است.
«نوامي آلدرمن» که در سال 2006 جايزه نويسنده نوظهور «اورنج» را برد، اين بار براي «قدرت» نامزد شده است. «آيوبامي آدبايو»، «اما فلينت» و «فيونا ملرويز» نيز از ديگر برگزيدگان مرحله نخست «بيليز» 2017 هستند. نامزدهاي اين دوره از کشورهاي آفريقاي جنوبي، ايرلند، انگلستان، آمريکا و کانادا هستند.
جايزه ادبيات داستاني زنان انگليسيزبان اولينبار در سال 1996 از سوي «کيت ماس» رماننويس در پاسخ به فقدان نام نويسندگان زن در فهرست نامزدهاي جوايز ادبي مهم دنيا، بهويژه «من بوکر» راهاندازي شد. جايزه «بوکر» در سال 1991 بدون حضور حتي يک زن در ميان نامزدهاي نهايي برگزار شد» .چيموماندا نگوزي آديچيه» نويسنده رمان «نيمي از خورشيد زرد» و «ليونل شريور» نويسنده «بايد درباره کوين حرف بزنيم» از جمله برندگان اين جايزه 30 هزار پوندي هستند.
جايزه 30 هزار پوندي «بيليز» تا سال 2012 با نام «اورنج» برگزار ميشد. اين جايزه به نويسندگان زن انگليسيزباني تعلق ميگيرد که کتاب خود را در انگلستان به چاپ رسانده باشند. اما کمپني «بيليز» که از سال 2014 از اين جايزه حمايت ميکند، چندي پيش اعلام کرد استراتژيهاي تجاري خود را به سمت بازار کشورهاي غيرانگليسيزبان متمايل کرده  و بر همين اساس، اين شرکت تنها تا زمان معرفي برنده سال 2017، اسپانسر اين جايزه ادبي خواهد بود.