صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعلام حمایت کامل اتحادیه اروپا از دولت اوکراین

اعلام حمایت کامل اتحادیه اروپا   از دولت اوکراین

حضور نظامی روسیه در مرزهای اتحادیه اروپا افزایش یافته است. نقض آتشبس و درگیری در شرق اوکراین شدت گرفته است. اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی از افزایش حضور نظامی روسیه، بر حمایت قاطع خود از اوکراین تاکید کرده است.
شرق اوکراین همچنان ناآرام است. در شرایطی که نبرد و رویارویی نیروهای دولتی اوکراین با شورشیان در این منطقه ادامه دارد، روسیه بر حضور نظامی خود در مناطق مرزی افزوده است.
جوزپ بورل، هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر بر پشتیبانی کامل این اتحادیه از اوکراین تاکید کرده است. بورل اعلام کرد که اتحادیه اروپا از مبارزه دولت اوکراین علیه شورشیان مورد حمایت روسیه در شرق این کشور حمایت و پشتیبانی میکند.
افزون بر آن اتحادیه اروپا از افزایش حضور نظامی روسیه در مناطق مرزی اوکراین ابراز نگرانی کرده است. در همین ارتباط، بورل با دمیتری کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین تماس تلفنی داشته است.
واپسین روزهای هفته گذشته، منطقه دونباس، واقع در شرق اوکراین، بار دیگر شاهد درگیری شورشیان و نیروهای دولتی بود. طرفین یکدیگر را متهم به نقض آتشبس کردهاند.
فرانسه و آلمان که در پی یافتن راهحلی سیاسی برای بحران اوکراین هستند، نسبت به افزایش موارد نقض آتشبس در این منطقه ابراز نگرانی کردهاند.
در بیانیه مشترک وزارت امور خارجه دو کشور آلمان و فرانسه اعلام شده است که این دو کشور اوضاع حاکم بر شرق اوکراین و بهویژه تردد نیروهای روسی در این منطقه را با دقت تحت نظر دارند. آنها از طرفین درگیر در بحران اوکراین درخواست کردهاند بیدرنگ در راستای کاهش تنش اقدام کنند.