صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توافق سازمان صحت جهانی با ۲۳ کشور درباره مقابله با پاندمی‌ها

توافق سازمان صحت جهانی با ۲۳ کشور درباره مقابله با پاندمی‌ها

سازمان صحت جهانی با ۲۳ کشور دیگر و از جمله آلمان بر سر نحوه مقابله با پاندمیها و بیماریها در جهان به توافق رسید. هدف از این توافق گسترش سطح همکاریها در زمینه مقابله با بیماریهای واگیردار در جهان اعلام شده است. بحران برخاسته از همهگیری ویروس سارس-کوو۲ همکاری کشورهای مختلف را الزامآور ساخته است. پاندمی (دنیاگیری) پدیدهای است که در مرزهای جغرافیایی یک کشور نمیماند و به همه کشورها مربوط میگردد. در همین ارتباط، سازمان صحت جهانی روز سهشنبه ۳۰ مارچ در مشارکت و همراهی با ۲۳ کشور جهان به توافقی جامع دست یافت. امضاکنندگان این توافق با صدور بیانیه مشترکی متعهد شدند که در ارتباط با مقابله با بیماریهای واگیردار و دیگر بحرانهای پزشکی در آینده با یکدیگر در سطحی گستردهتر همکاری کنند. رهبران و سران کشورهای امضا کننده این بیانیه متعهد شدند که در ارتباط با شیوع بیماریها از سیستم هشداردهنده بهتری بهره گیرند. افزون بر آن، توزیع عادلانهتر واکسینها، داروها و کیتهای آزمایش نیز از دیگر موارد مورد توافق این کشورها و سازمان صحت جهانی اعلام شده است. کشورهای امضاکننده این بیانیه در عین حال اعلام کردند که در صورت بروز پاندمی، در زمینه تبادل اطلاعات، نتایج پژوهشها و تجربه با یکدیگر همکاری گستردهتری خواهند کرد.
طرح چنین توافقی ابتدا از سوی شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا در نشست عالی کشورهای گروه ۲۰ در ماه نوامبر سال گذشته مطرح شده بود.
در ماه جنوری تدروس ادهانوم، رئیس سازمان صحت جهانی نیز از پیشنهاد شارل میشل استقبال کرد. توافق ناظر بر مقابله با پاندمیها با استقبال کشورهایی همچون بریتانیا و فرانسه نیز روبهرو شده است. این در حالی است که چین و ایالات متحده امریکا حاضر به امضای این توافق نشدهاند.