صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرنوشت ناروشن ۱۳۰ هزار راس گوسفند در کانال سویس

سرنوشت ناروشن ۱۳۰ هزار راس گوسفند در کانال سویس

مسدود شدن کانال سویس در اثر انحراف مسیر کشتی باری "اور گیون" باعث ایجاد اختلال در تردد کشتیهای باری دیگر شده است. سازمان بینالمللی نجات حیوانات نگران سرنوشت ۱۳۰ هزار گوسفند موجود در کشتیهای باری متعلق به رومانی است.
سازمانهای مدافع حقوق حیوانات از "فاجعهای" بیسابقه در آبهای کانال سویس سخن گفتهاند. در حالی که متخصصان در حال حاضر برای رفع انسداد کانال سویس تلاش میکنند، اختلال ایجاد شده در تردد کشتیهای باری دشواریهای عدیدهای در پی داشته است.
از روز سهشنبه ۲۳ مارچ تا کنون کانال سویس به علت انحراف مسیر کشتی کانتینری "اور گیون" مسدود شده است.
انحراف مسیر این کشتی کانتینری عظیم که ۴۰۰ متر طول و حدود ۶۰ متر عرض دارد، منجر به مسدود شدن کانال سویس شده است.
کشتیهای باری دیگر نیز در مسیر خود بین آسیا و اروپا در انتظار گشایش مجدد کانال سویس هستند. از جمله ۱۱ کشتی باری متعلق به کشور رومانی با ۱۳۰ هزار گوسفند از ادامه حرکت خود به سوی مقصد بازمانده است.
سازمان بینالمللی نجات حیوانات نسبت به سرنوشت این گوسفندان ابراز نگرانی کرده و از آن به عنوان "فاجعهای بیسابقه" یاد کرده است.
یکی از شرکتهای فعال در زمینه رفع انسداد کانال سویس، شرکت هالندی "اشمیت سالواژ" است. مسئولان این شرکت روز شنبه ۲۷ مارچ ابراز امیدواری کردهاند که تا اوایل هفته جاری موفق به رها کردن کشتی به گل نشسته "اور گیون" از گلولای کناره کانال شده و تردد مجدد کشتیها در این کانال را ممکن سازند.
حامیان حیوانات خواستار انتقال آب و خوراک برای گوسفندان شدهاند. سازمان بینالمللی نجات حیوانات از مسئولان همچنین درخواست کردهاند که در صورت تداوم انسداد کانال سویس، گوسفندان را به یکی از سواحل منتقل کرده و مانع از مرگ آنها شوند.