صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آلمانی‌ها در سال 2020 بیش از 7هزار میلیارد یورو پس انداز کردند

آلمانی‌ها در سال 2020  بیش از 7هزار میلیارد یورو پس انداز کردند

افغانستان ما: آلمانیها در سال 2020 در حالیکه پاندیمی کرونا اقتصاد جهان را به لرزه در آورده بود، بیش از 7 هزار میلیارد یورو پس انداز کردند.
به نقل از وبسایت دویچه وله فارسی، علیرغم رکود اقتصادی ناشی از فراگیری کرونا، ثروت آلمانیها باز هم افزایش یافت و به بیش از ۷ هزار میلیارد یورو رسید. بخش قابل توجهی از این افزایش ثروت مربوط به پسانداز مردم این کشور است.
بانک مرکزی آلمان گزارش کرده است که ثروت نقدی شهروندان این کشور در سال پاندیمی کرونا با افزایش ۳۹۳ میلیارد یورویی به هفت هزار و یکصد میلیارد یورو رسیده است.
این گزارش نشان میدهد که افزایش ۹/ ۵ درصدی ثروت مردم این کشور در سال ۲۰۲۰ به نسبت سال قبل از آن، ناشی از پسانداز مردم به دلیل ترس از بیکاری و همچنین کاهش مصرف بهخاطر محدودیتهای کرونایی بوده است.
در گزارش بانک مرکزی آلمان آمده است که مردم در سال ۲۰۲۰ از هر یکصد یورویی که در اختیار داشتهاند، بین ۱۶ تا ۱۷ یورو را پسانداز کردهاند که در تاریخ این کشور بیسابقه بوده است.
بیشترین میزان پسانداز تا کنون در سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ به میزان ۹/ ۱۲ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۹ میزان پسانداز ۹/ ۱۰ درصد بود.
به نقل از دویچه وله فارسی، کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی آلمان انتظار دارند که به محض بهبود وضعیت پاندمی کرونا بخش اعظم این پول در طول سال جاری (۲۰۲۱) وارد چرخه مصرف کالا و خدمات، گردشگری و فعالیتهای فرهنگی شود.