صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمادگی فرودگاه فرانکفورت برای ارسال واکسین کووید19 در دمای بسیار پایین

آمادگی فرودگاه فرانکفورت برای ارسال  واکسین کووید19 در دمای بسیار پایین

فرودگاه بینالمللی فرانکفورت آلمان با وجود افت قابلتوجه شمار پروازها به دلیل محدودیتهای مسافرتی و قرنطینه، برای ارسال واکسن کووید-۱۹ به سراسر جهان آماده میشود. بهگفته کارشناسان بخش صادرات دارویی این فرودگاه از همین حالا به مصاف این چالش بیسابقه رفته است. کارکنانانبار دارویفرودگاه بینالمللی فرانکفورت، جایی که همین حالا هر روز صدها تن دارو را در دمای پایین نگهداری و آماده پرواز میکند، میگویند نگرانی از اجرای درست و دقیق ماموریت جدید پیشاپیش آنها را درگیر کرده است. با این حال، کارین کرستان، مدیر حمل و نقل (کارگو) شرکت لوفتهانزا معتقد است روند و برنامهریزی اجرای این عملیات برای آینده نزدیک، تاکنون دقیق بوده است. واکسین های تولید شده برای مبارزه با ویروس کرونا به نگهداری در دمای بسیار پایین (منفی ۶۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد) نیاز دارند. مقامهای هوانوردی آلمان میگویند صادرات واکسین کووید-۱۹ دستکم تا پایان سال ۲۰۲۱، فرودگاه فرانکفورت را درگیر خواهد کرد. مکس فیلیپ کنرادی، مسئول زیرساختهای شرکت فراپورت فرودگاه فرانکفورت میگوید: «همین حالا [کارشناسان] درباره ضرورت واکسینهای یادآور صحبت میکنند. در این صورت باید مشابه همین عملیات را هرسال یا هر دوسال یکبار، تکرار کنیم.» انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (یاتا) با صدور بیانیهای اعلام کرده است که انتقال واکسین کووید-۱۹ از کشورهای تولیدکننده به اقصی نقاط جهان بزرگترین چالش تاریخ صنعت حملونقل هوایی است. نتایج یک پژوهش نشان میدهد که برای صادرات ۱۰ میلیارد دز واکسین کووید در دو سال آینده دستکم به ۱۵هزار پرواز نیاز است.
تاکنون چند مرکز تحقیقاتی در آلمان، بریتانیا، چین، روسیه وایالات متحده اعلام کرده اند که موفق به تولید واکسین کووید-۱۹ کارآمد و کمخطر شده اند. با توجه به همهگیری ویروس کرونا در سراسر جهان، ریشهکن کردن این پاندمی به واکسیناسیون جهانی نیاز دارد.