صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آیا پادشاه تایلند از بایرن آلمان کشورش را اداره میکند؟

آیا پادشاه تایلند از بایرن آلمان کشورش را اداره میکند؟

هزاران معترض تایلندی با مراجعه به سفارت آلمان دربانکوک خواستار رسیدگی به حضور طولانیمدت پادشاه کشورشان در آلمان شدند. آنها این پرسش را مطرح کردند که آیا پادشاه تایلند از بایرن آلمان کشورش را اداره میکند؟
هزاران معترض تایلندی که برای اصلاحات در کشورشان به خیابانها آمده و تظاهرات میکنند میپرسند پادشاه این کشور در بایرن آلمان چه میکند و چرا مدت زمان زیادی را در بایرن میگذراند؟
این پرسش را نه تنها معترضین تایلندی بلکه برخی از سیاستمدران آلمانی از جمله هایکو ماس، وزیر خارجه نیز طرح کردند.
ماها واجیرالونگکورن، پادشاه تایلند ماههای زیادی از سال را در هتل مجللی در گارمیش آلمان، واقع در ایالت بایرن، سپری میکند. پادشاه تایلند ویلایی نیز در بایرن دارد اما اکثر اوقات خود را در شرایط کرونایی در هتل محبوب خود در گارمیش سپری میکند و این موضوع خشم بسیاری از مردم تایلند را برانگیخته است.
بیش از هزار معترض تایلندی اکنون به سفارت آلمان در بانکوک مراجعه کردند و نامهای را به گئورگ اشمیت، سفیر آلمان تحویل دادهاند.
تایلندیها خواستار بررسی این موضوع شدند که آیا پادشاه آنان از خاک آلمان کشورشان را اداره میکند؟ اداره امور کشور از خاک یک کشور خارجی میتواند اصل عدم مداخله را نقض کند.
در بیانیهای که فعالان تایلندی در مقابل سفارت آلمان در بانکوک قرائت کردند از دولت آلمان خواسته شده است که این موضوع را هر چه سریعتر بررسی کنند.
انتقاد مقامات آلمانی از پادشاه تایلند
هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان اکنون تهدید کرده است که "رفتارهای غیرقانونی در طول اقامت پادشاه تایلند در بایرن عواقبی را در پی خواهد داشت.
وزیر خارجه آلمان در اوایل اکتوبر  ۲۰۲۰ هم در پارلمان آلمان به صراحت گفته بود که سیاستهای پادشاه تایلند نباید از خاک آلمان اعمال شود او تاکید کرد "با مهمانانی که امور دولتی خود را از خاک آلمان اعمال میکنند" مقابله خواهد شد.
اعتراض به سلطنت
جنبش دموکراسیخواهی در تایلند خواستار استعفای پرایوت چان-اوچا نخست وزیر و بحث علنی درباره نقش سلطنت در این کشور شده است.
انتقاد از خانواده سلطنتی در تایلند تابو شمرده میشود و طبق قانون حمایت از سلطنت، ممکن است شهروندان به دلیل توهین به پادشاه یا خانوادهاش به حبسهای طولانیمدت محکوم شوند.
اخیرا سه فعال تایلندی در حین عبور کاروان ملکه از کنار آنها اعتراض کردند. معترضین به "خشونت علیه ملکه" متهم شدند. بیم آن میرود که این افراد به حبس ابد محکوم شوند.
تایلندیها بهرغم وجود چنین قوانینی علیه پادشاه و خانواده سلطنتی اعتراض میکنند.
در پی تداوم و تشدید اعتراضات مردم در بانکوک، پایتخت تایلند، نخستوزیر این کشور وضعیت فوقالعاده اعلام کرده است. بر اساس اطلاعیه سیاسی دولت تایلند، از تاریخ ۱۵ اکتوبر  تجمع بیش از چهار نفر در بانکوک قدغن شده، انتشار پیامهای ضد حکومتی و بهویژه مطالب انتقادی علیه پادشاه و خاندان سلطنتی این کشور در فضای مجازی نیز ممنوع است.