صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وال استریت ژورنال: دولت ترامپ 'میخواهد رفع تحریمهای ایران در صورت پیروزی جو بایدن را دشوار کند'

وال استریت ژورنال:  دولت ترامپ 'میخواهد رفع  تحریمهای ایران در صورت پیروزی جو بایدن را دشوار کند'

روزنامه وال استریت ژورنال میگوید دولت دونالد ترامپ به دنبال آن است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا، تحریمهایی را علیه ایران وضع کند که رفع آنها در در صورت پیروزی جو بایدن برای دولت بعدی دشوار باشد.
این روزنامه مینویسد آقای بایدن در نظرسنجیهای ملی و در ایالتهای کلیدی از آقای ترامپ جلوتر است و مقامهای دولت امریکا از آن هراس دارند که در صورت پیروزی نامزد حزب دموکرات، سیاست فشار حداکثری بر ایران که به گمان دولت آقای ترامپ برای رسیدن به یک توافق هستهای و امنیتی جدید ضروری است، تغییر کند.
وال استریت ژورنال میگوید دولت آقای ترامپ به همین خاطر تحریمهای مرتبط با قوانین ضدتروریسم علیه ایران وضع کرده که لغو آنها به گفته ناظران به طور بالقوه دشوار خواهد بود.
به نوشته این روزنامه، دولت آقای ترامپ همچنین درصدد افزایش فشارها به ایران از طرق هدف قرار دادن بیشتر صنایع و بخشهای حیاتی مانند پتروشیمی و صنایع فلزی است.
مقامهای دولت فعلی و سابق امریکا میگویند تحریم مجدد بخشهایی که در حال حاضر تحریم شدهاند، و ارتباط دادن آنها با تروریسم باعث دشواری دولت بعدی برای رفع این تحریمها خواهد شد و برداشتن این تحریمها مستلزم یک روند بسیار پیچیده سیاسی خواهد بود.
آقای بایدن گفته است در صورت پیروزی در انتخابات و برگشتن ایران به تعهدات برجامی، امریکا را به توافق هستهای برمیگرداند.
آقای ترامپ هم گفته است اقتصاد ایران به شدت از سیاستهای دولت او ضربه خورده است و به همین دلیل به محض پیروزیاش در انتخابات، اولین کشوری که به او زنگ خواهد زد ایران خواهد بود که تقاضای توافقی جدید خواهد کرد.