صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کرونا در اروپا؛ اجرای قانون منع رفت و آمد در فرانسه

کرونا در اروپا؛  اجرای قانون منع رفت و آمد در فرانسه

از شب گذشته قانون منع رفت و آمد شبانه در شهر پاریس و هشت شهر دیگر فرانسه به اجرا گذاشته شد.
دولت فرانسه با این قانون بحثبرانگیز سعی بر آن دارد تا میزان شیوع ویروس کرونا را در شهرهای بزرگ کنترل کند.
در حال حاضر فرانسه به یکی از مراکز اصلی شیوع ویروس کرونا تبدیل شده است.
رستورانها نسبت به این اعمال این قانون اعتراض دارند زیرا کسب و کار آنها در جریان قرنطینه در بهار امسال نیز از رونق افتاده بود.
قرار است با توجه به افزایش شمار مبتلایان در ایتالیا نیز مقررات سختگیرانهای اعمال شود.
ایتالیا که اولین کشور اروپایی بود که در موج اول شیوع ویروس کرونا به شدت آسیب دید، در روز شنبه یک رکورد جدید در میزان مبتلایان را به ثبت رساند.
نخست وزیر ایتالیا امروز محدودیتهای جدید وضع شده برای این کشور را اعلام میکند.
رسانههای ایتالیا گفتهاند که این محدودیتها ممکن است شامل حال فعالیتهای غیر مهم مانند باشگاههای ورزشی، استخرها و برنامههای ورزشی غیرحرفهای بشود.
در فرانسه ۲۰ میلیون نفر تحت تاثیر مقررات منع رفت و آمد شبانه در شهرهای مارسی، لیون، لیل، تولوز و پاریس قرار میگیرند و حق ندارند از ساعت ۹ شب تا ۶ صبح از خانههای خود خارج شوند.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه گفته است که این مقررات برای آن وضع شده تا به بیمارستانها بابت افزایش شمار بیماران فشار وارد نشود.
اما بسیاری نگران تاثیر این مقررات بر کسب و کارها هستند.
فرانسه روز شنبه یک رکورد جدید در میزان مبتلایان به ثبت رساند و در طی یک شبانهروز ۳۲ هزار و ۴۲۷ نفر مبتلا جدید در این کشور شناسایی شد. رکورد قبلی در این کشور ۲۵ هزار ۸۶ نفر بود.