صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هکرهایی که از انتخابات آمریکا محافظت می ‌کنند

هکرهایی که از انتخابات  آمریکا محافظت می ‌کنند

بیتریس آتوباتلی دارد سعی میکند یکی از متداولترین ماشینهای رایگیری مورد استفاده در آمریکا را هک کند تا نقاط ضعف امنیتی آن را پیدا کند. اما او هیچ قصد مجرمانهای ندارد.
به گفته او "اوایل سال وقتی در کنفرانسی شرکت کرده بودم فهمیدم که شما میتوانید روی وبسایت ایبی ماشین رایگیری بخرید. واقعا شوکه شدم. برای همین دو ماه پیش یکی خریدم و تا امروز توانستهام بازش کنم و تراشههایش را از نزدیک ببینم."
بیتریس در واقع عضو گروهی ۲۰۰ نفره از هکرها و کارشناسان امنیتی داوطلب است که "موج سایبری انتخابات" نام دارد.
امید او به این است که بتواند با درک کارکرد این ماشین به رفع نقاط ضعف آن کمک کند.
او میگوید "توانستهام از سامانه تصدیق هویت آن عبور کنم. البته هنوز دارم یاد میگیرم و سعی میکنم آسیبپذیریهایی را کشف کنم که شاید در حال حاضر ناشناخته باشند."