صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیویارک تایمز: ترامپ در سال ۲۰۱۶ فقط ۷۵۰ دالر مالیه پرداخته است

نیویارک تایمز:  ترامپ در سال ۲۰۱۶ فقط ۷۵۰ دالر مالیه پرداخته است

در یک گزارش تازۀ نیویارک تایمز آمده که دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا در سالی که برندۀ انتخابات شده بود، تنها چند صد دالر مالیه پرداخته بود.
اگر این موضوع درست باشد، چه پیامدی پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ماه نوامبر خواهد داشت؟
به اساس یک گزارش تحقیقی نیویارک تایمز، دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ تنها ۷۵۰ دالر مالیۀ بر درآمد فدرالش را پرداخته بود، سالی که او برندۀ انتخابات ریاست جمهوری امریکا شد.
در گزارش نیویارک تایمز آمده که ترمپ همچنان عین رقم را در سال ۲۰۱۷ پرداخته و هیچ مالیهی فدرال را در ۱۰ پانزده سال گذشته نپرداخته است.
ترمپ در کنفرانس خبری که بعد از نشر گزارش نیویارک تایمز داشت این خبر را تقلبی خوانده و رد کرده. او این را نگفت که چه مقدار مالیه پرداخته و در عوض اظهارات گذشتهاش را تکرار کرد که نمیتواند معلوماتی را در مورد افشا کند، زیرا اسناد مالیاتی وی تحت بررسی ادارۀ مالیات امریکا یا "آی آر اس" است.
او گفت، آی آر اس با وی رویۀ خوب نمیکند و افزود، همه چیز بعد از بررسیها معلوم خواهد شد.
یک وکیل مدافع سازمان ترمپ به نام الن گارتن به نیویارک تایمز گفت، اکثر واقعیتهای منتشر شده، نادرست است. گارتن در اعلامیه ای به این روزنامه گفت، رئیس جمهور ترمپ میلیونها دالر مالیۀ شخصی به حکومت فدرال پرداخته، به شمول میلیونها دالر مالیه بعد از اعلام نامزدیاش برای انتخابات در سال ۲۰۱۵.
دونالد ترمپ یگانه رئیس جمهور در تاریخ مدرن امریکاست که معلومات در مورد مالیهاش را افشا نمیکند و به همین دلیل درگیر چالشها با کسانی بوده که خواهان دستیابی به مسائل مربوط به مالیات ترمپ اند.
نیویارک تایمز گفته، معلومات در مورد اظهارنامۀ مالیاتی ترمپ را که به دو دهه بر میگردد، بدست آورده.
این گزارش نیویارک تایمز تصویر نیرومند ترسیم شده توسط ترمپ به حیث یک فرد وطندوست و میلیاردر موفق را با چالش مواجه کرده است.
اگر این گزارش واقعیت داشته باشد، معلوم نیست که آیا مالیهدهیهای وی به شکل قانونی صورت گرفته یا خیر. ولی این احتمال موجود است که این گزارش که چند هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در امریکا منتشر شده، در مقابلۀ ترمپ با رقیب دموکراتش جو بایدن اثر گذار باشد.