صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح تازۀ اتحادیه اروپا: هر کشوری که یک پناه‌جو بپذیرد، ۱۰ هزار یورو دریافت می‌کند

طرح تازۀ اتحادیه اروپا:  هر کشوری که یک پناه‌جو بپذیرد، ۱۰ هزار یورو دریافت می‌کند

این روزها بحرانیشدن وضعیت پناهجویان در اردوگاههای یونان به ویژه در جزیرۀ لیسبوس، انتقادهای بسیاری علیه سیاستهای مهاجرتی اتحادیه اروپا به همراه داشته است. برخورد نادرست پولیس یونان و نیز نقض گستردۀ حقوق پناهجویان از سوی این کشور، چهرۀ اروپا را نزد جهانیان خدشه دار می کند.
اختلاف نظر میان کشورهای اروپایی بر سر اسکان پناهجویان به یک معضل جدی تبدیل شده است. برخی کشورها از جمله ایتالیا و یونان که دروازههای ورودی پناهجویان به اروپا دانسته میشوند، از بیتفاوتی دیگر کشورهای اروپایی در زمینۀ مهاجرت سخت شاکیاند.
این فشارها سبب شده است که  اتحادیه اروپا روی طرحهای مختلف کار کند تا بتواند هرچه زودتر به این معضل پایان دهد. در تازهترین مورد، اتحادیه اروپا طرحی را زیرنام «سازوکار همبستهگی اجباری» پیشنهاد کرده است. بر بنیاد این طرح، هر کشور اروپایی که یک پناهجو بپذیرد، ۱۰ هزار یورو و اگر پناه جو کودک بیسرپرست باشد، ۱۲ هزار یورو از این اتحادیه به دست میآورد.
آلمان از این طرح پشتیبانی کرده است؛ اما این طرح باید از سوی اعضای این اتحادیه به تصویب برسد. اوسولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در نشستی از طرح جدید خبر داده و از کشورهای اروپای خواسته است که از آن پشتیبانی کنند. به گفتۀ او، اتحادیۀ اروپا مشخص در بارۀ مشکلات اردوگاه موریا نیز اقداماتی را روی دست دارد.
طرح تازۀ اتحادیه اروپا امکان دارد بدیلی برای قانون دوبلین شود که کشورها را مکلف ساخته بود به پروندۀ پناهجو، در صورتیکه برای نخستینبار در خاک آن کشور وارد شده باشد، رسیدهگی کند.
یلوا یوهانسون، کمیسیار امور داخلی اتحادیه اروپا نیز در این نشست با اشاره به وضعیت بحرانی پناهجویان در یونان میگوید: «باید همبستهگی داشته باشیم، به این معنا در کشوری که پناهجو خواستار پشتیبانی میشود، کمک مالی کنیم و با یکدیگر در مورد رسیدهگی و حمایت از پناهجویان بیمار همکاری کنیم.»
در پی آتشسوزی در اروگاه موریا در جزیرۀ لسبوس، بامداد چهارشنبه، 9 سپتامبر، بیش از 13 هزار پناهجو بیخانمان شدهاند. پناهجویان هفتاد کشور در این اردوگاه حضور دارند، اما بیش از 80 درصد آنان را پناهجویان افغانستان تشکیل میدهند. نبود امکانات و برخورد غیرانسانی پولیس یونان با پناهجویان، آنها را به ستوه آورده است.
این موضوع واکنشهای گستردهیی را در رسانههای اجتماعی اروپا نیز به همراه شده است. عدهیی در پشتیبانی از پناهجویان رویکرد یونان و در کل اتحادیۀ اروپا را نسبت به پناهجویان انتقاده کردهاند، اما برخی دیگر از آن پشتیبانی کرده و خواستار برگشتاندن پناهجویان به کشورهای خودشان هستند.