صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس پولیس فدرال: روسیه می‌خواهد در انتخابات امریکا مداخله کند

رییس پولیس فدرال:  روسیه می‌خواهد در انتخابات امریکا مداخله کند

در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاستجمهوری امریکا، رییس پولیس فدرال این کشور هشدار میدهد که روسیه میخواهد در این انتخابات مداخله کند.
کریستوفر ری، میگوید که روسیه بدنبال بدنام ساختن جوبایدن، نامزد انتخابات ریاستجمهوری امریکا و سیاستگران ضد روسیه در امریکا است.
این مقام امریکایی هشدار میدهد که اگر این تلاشهای روسیه ادامه یابند، مردم امریکا به اعتبار رأیهای شان در انتخابات، بیباور خواهند شد: «ما گواه تلاشهای فعال روسها برای نفوذ در انتخابات سال ۲۰۲۰ امریکا از راه نفوذ خارجی خرابکارانه و ابزارهای دیگر مانند رسانههای اجتماعی، گروههای نیابتی، رسانههای دولتی و آنلاین استیم. هدف این تلاشها ایجاد بیاعتمادی و بدنام ساختن جوبایدن و ساختاری است که روسها آن را ضد روسیه میدانند.»
چهار سال پیش نیز روسیه متهم شد که در انتخابات ریاستجمهوری امریکا به نفع دونالد ترمپ مداخله کردهاست.
اما، مساله تنها پیروزی یک نامزد در انتخابات امریکا نیست؛ رییس اف بی آی میگوید که این کارهای روسیه، پیامدهای بزرگتری خواهند داشت: «چیزی که بیش از همه مرا نگران میسازد، انتقال منظم اطلاعات نادرست و پخش حملههای سایبری کوچکتر است. نگران استم که این کار در طول زمان به کاهش اعتماد رایدهندهگان و شهروندان امریکا به اعتبار رأیشان بانجامد.»
روسیه اما همواره اتهامهای مداخله در انتخابات امریکا را رد کردهاست.