صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کرونا؛ پژوهشگران اسپانیایی کارآمدی ایمنی گله‌ای را زیر سوال بردند

 کرونا؛ پژوهشگران اسپانیایی کارآمدی ایمنی گله‌ای را زیر سوال بردند

تحقیقی در اسپانیا کارآمدی "ایمنی گلهای" برای مقابله با شیوع کرونا را زیر سوال برده است. این تحقیق که در نشریه لنست منتشر شده بزرگترین تحقیق در این زمینه در اروپا محسوب میشود.
بر اساس این پژوهش، فقط پنج درصد از بیش از شصت هزار اسپانیایی مورد مطالعه، پادتنهای ضد کرونا در خونشان داشتند.
ایمنی گله ای زمانی حاصل میشود که درصد قابل توجهی از جمعیت، بین هفتاد تا نود درصد، با عامل بیماری عفونی در تماس بوده باشند و به این ترتیب زنجیره سرایت و ابتلای جدید قطع شود.
پژوهشگران این تحقیق میگویند پادتنهای ضدکرونا در مناطق ساحلی اسپانیا در خون کمتر از سه درصد جمعیت وجود دارد اما در مناطقی که شیوع بیماری زیاد بوده بیشتر دیده میشوند:
"با وجود شدت کرونا در اسپانیا، برآورد ما از بروز پادتنها در جمعیت کم و بوضوح برای ایمنی گلهای ناکافی است."
"در این شرایط رعایت فاصله اجتماعی و شناسایی و جدا کردن مبتلایان و کسانی که با آنها در تماس بودهاند برای مهار همهگیری ضروری است."
این محققان مینویسند مطالعههای همگروهی (کوهورت) مشابهی هم در آمریکا و چین انجام شده و یافته اصلیشان این بوده "که به نظر میرسد بیشتر جمعیت در تماس با کرونا نبودهاند، حتی در مناطقی که ویروس شیوع گستردهای داشته است."
بیش از ۲۵۰ هزار نفر در این کشور مبتلا شده و دستکم ۲۸۳۸۵ نفر جان باختهاند اما در سه هفته گدشته موارد روزانه مرگ تکرقمی بوده است.
با این حال در گالیسیا در شمال این کشور قرنطینه در منطقهای با جمعیت هفتاد هزار نفر دوباره برقرار و ۲۸۵ نفر مبتلا به کرونا شناسایی شدهاند. مقامات شیوع دوباره کرونا در این منطقه را به بارها و رستورانها ربط میدهند. بارها و رستورانها بعد از بازگشایی باید نصف ظرفیت خود مشتری میپذیرفتند.
در ابتدای هفته نیز در منطقه کاتالونیا پس از افزایش آمار شیوع، محدودیتهای قزنطیه در منطقهای با ۲۱۰ هزار نفر جمعیت اعمال شده است و در بخش سگریا کسی حق ورود یا خروج ندارد.