صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کرونا؛ مقررات بهداشتی حج اعلام شد، حج بی‌سابقه امسال چگونه برگزار می‌شود؟

کرونا؛ مقررات بهداشتی حج اعلام شد، حج بی‌سابقه امسال چگونه برگزار می‌شود؟

مرکز پیشگیری و مبارزه با بیماریهای عربستان سعودی مجموعه دستورالعملهای بهداشتی کرونا را برای مراسم حج امسال منتشر کرده است. این مقررات جدید شامل اقامتگاهها، مکانهای عمومی، زیارتگاهها، رفت و آمد و سلمانی میشود. عربستان سعودی دو هفته پیش اعلام کرده بود که فقط زائران داخلی میتوانند در حج امسال شرکت کنند. این اولین بار در روزگار معاصر است که مراسم حج زائر خارجی ندارد. عربستان هر سال پذیرای چند میلیون زائر است اما امسال فقط کمتر از ده هزار نفر میتوانند حاجی شوند. بجز اینها حج تمتع امسال از هر نظر متفاوت خواهد بود، لمس کعبه ممنوع، زدن ماسک و رعایت یک متر و نیم فاصله برای تمام زائران اجباری خواهد بود. حج عمره همچنان متوقف میماند.
حج امسال چگونه خواهد بود؟
زائران در تمام مراسم باید ماسک داشته باشند و فاصله اجتماعی و دیگر مقررات را رعایت کنند. آنها همچنین نباید هیچ وسیلهای را با هم مبادله کنند و استفاده از آسانسور هم محدودیت فاصله اجتماعی خواهد داشت.
ورود به منا، عرفات و مزدلفه (محل رمی جمرات) از ۲۹ سرطان تا ۱۲ اسد بدون مجوز ممنوع است.
اقامتگاهها
کارکنان و ساکنان باید ماسک داشته باشند و ومهمانان فقط در اتاق خود میتوانند ماسک را بردارند. در طول روز سطوحی که در معرض آلودگی هستند مقل میز غذا، صندلیها، دستگیرهها، میز پذیرش، کلیدها و دکمههای آسانسود تمیز و ضدعفونی میشوند. یک . نیم متر فاصله اجتماعی باید رعایت شود.
غذاخوریها
آب و آب زمزم فقط در بطریهای یکبار مصرف عرضه میشوند و تمام یخچالها در مکانهای مقدس مکه برچیده یا غیرفعال میشوند. غذا فقط به صورت آماده و بستهبندی به هر زائر داده میشود. در تمام غذا خوریها باید محلول ضدعفونی دست حاوی الکل در معرض و دسترس همگان باشد. دستورالعملهای بهداشتی به کارکنان داده و از آنها خواسته شده در گروههای مشخص کار کنند تا احتمال تماس با دیگران به حداقل برسد.
رفت و آمد
برای هر گروه زائر یک اتوبوس مشخص در نظر گرفته شده و هر زائر صندلی مشخص و ثابت خواهد داشت. ایستادن در اتوبوس ممنوع است و حتیالمکان سعی میشود اعضای خانواده کنار هم بنشینند. در هر اتوبوس تعداد مسافران نباید بیش از نصف ظرفیت اتوبوس باشد و فاصله اجتماعی باید رعایت شود و دستمال کاغذی و ژل ضدعفونی در اتوبوس موجود باشد و بین مسافران توزیع شود. درهای سوار و پیاده شدن از هم جدا خواهند بود.
منا و عرفات
در مراسم منا و عرفات زائران همه باید ماسک داشته باشند و یک متر و نیم فاصله اجتماعی را رعایت کنند. زائران باید دقیقا در جاهایی که مشخص شده بایستند. در هر پنجاه متر مربع چادر، نباید بیش از ده زائر بنشینند. تعداد وضوگاهها افزایش مییابد و برای وضو باید یک متر و نیم فاصله رعایت شود.
عربستان سعودی از هشتم حوت ۹۸ حج عمره و زیارت زیارت مسجد النبی را برای زائران خارجی متوقف و ورود آنها را محدود کرد، هفته بعد حج عمره برای زائران داخلی هم متوقف شد
رمی جمرات
به هر زائر سنگریزههای استریل در پوششهای داده میشود. فاصله اجتماعی باید رعایت و بیش از پنجاه نفر همزمان سنگ پرتاب نکنند. در تمام مدت سفر و مراسم باید ماسک و ژل ضدعفونی به حد کافی در اختیار زائران باشد.
طواف کعبه
ورودی و خروجیهای مسجدالحرام جدا خواهند بود. طواف باید با رعایت یک متر و نیم فاصله بهداشتی صورت گیرد. بوسیدن و لمس حجرالسود ممنوع است و موانعی جلوی آن نصب خواهد شد. برای رعایت فاصله اجتماعی زائران در تمام صحن مسجدالحرام پخش شده و هر زائر در محل مشخصشده میایستد. ماموران انتظامی مراقبند تا مقررات اجرا شوند و تماس افراد به حداقل برسد. آوردن غذا به مکانهای مقدس مکه ممنوع و غذا خوردن در فضای باز ممنوع است .