صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: شرایط کمپ‌های مهاجران در یونان هشدار دهنده است

سازمان ملل: شرایط کمپ‌های مهاجران در یونان هشدار دهنده است

کمیساریای عالی پناهجویان ملل متحد شرایط موجود کمپهای به شدت مزدحم پناهجویان در پنج جزیره یونان را هشدار دهنده خواند. یک سخنگوی این سازمان گفته است که کشورهای اروپایی دیگر نیز باید پناهجویان آسیب پذیر را بپذیرند.
یک سخنگوی کمیساریای عالی پناهجویان ملل متحد (UNHCR ) روز جمعه در ژینو گفت که حکومت یونان باید فورا در مناطق دیگر یونان سرپناههای مناسب را برای بخش بزرگی از مردم اختصاص دهد.
این سخنگو گفته است که کشورهای اروپایی دیگر نیز باید پناهجویان آسیبپذیر را بپذیرند و به این وسیله یونان را کمک کنند. هم اکنون در کمپهای پناهجویان در جزایر لیسبوس، خیوس، ساموس، کاس ولیروس بیش از ۳۶۰۰۰ متقاضی پناهندگی به سر میبرند. این کمپ ها اما گنجایش فقط ۵۴۰۰ نفر را دارند.
در میان پناهجویان شمار زیادی از اطفال نیز وجود دارد که برخی از آنان زیر دوازده سال اند. در کمپ ها همچنان کودکان بدون سرپرست و بدون همراه اقامت دارند. هزاران نفر باید در هوای نامساعد در خیمه های کوچک زندگی کنند در حالی که برق، بخاری وآب گرم  ندارند. در کمپ موریا شماری از پناهجویان افغان نیز به سر می برند. به گفته سازمان ملل هم اکنون در کمپ های پناهجویان در جزایر لیسبوس، خیوس، ساموس، کاس ولیروس بیش از ۳۶۰۰۰ متقاضی پناهندگی به سر می برند. این کمپ ها اما گنجایش فقط ۵۴۰۰ نفر را دارند. علاوه بر این در قسمت مراقبت های صحی نیز کمبودی وجود دارد. سخنگوی کمیساریای عالی پناهجویان ملل متحد اشاره کرد که شرایط ناپایدار که سبب افزایش تنش ها در میان پناهجویان شده افزایش یافته است. در سال گذشته بنا بر گزارش ها مجموعا ۵۹۰۰۰ پناهجو از راه دریا به یونان وارد شده اند.