صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۷ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراض‌های شبانه در بیروت بیش از ۳۰۰ مجروح برجاگذاشت

اعتراض‌های شبانه در بیروت بیش از ۳۰۰ مجروح برجاگذاشت

اعتراضهای خیابانی شنبه شب (۱۸ جنوری) در پایتخت لبنان "۳۷۷ مجروح" برجاگذاشته است. این شمار مجروحانی است که به درمانگاهها منتقل شدهاند. سازمانهای صلیب سرخ و دفاع مدنی این رقم را تائید کردهاند.
اعتراضهای شنبه شب در بیروت بیش از هر اعتراض دیگری از سه ماه پیش تاکنون به خشونت کشیده شده است. گزارشها حاکی است که علاوه بر هجوم به بانکها، دستکم یکی از کمپهای معترضان به آتش کشیده شده است. خبرگزاری دولتی لبنان از بازداشت ۳۰ نفر خبر داده که پس از ساعاتی آزاد شدهاند. معترضان شعار "ما هزینه نمیپردازیم" سر دادهاند.
میشل عون، رئیس جمهوری لبنان از ارتش خواسته تا آرامش را برقرار کند. معترضان لبنانی روز شنبه هفته پیش رو را "هفته خشم" نامیدهاند. افزایش اعتراضها همزمان با تداوم بحران اقتصادی و به طول انجامیدن تشکیل دولت جدید است. برخی از معترضان چهرههای خود را پوشنانده و درخیابانی که منتهی به پارلمان میشود، به سوی پولیس ضدشورش سنگ پرتاب کردند. عدهای دیگر تلاش کردند تا از سیمهای خاردار عبور کرده و خود را به ساختمان پارلمان برسانند. گروهی از آنان هم با ترکه درخت و علائم راهنمایی و رانندگی به سوی پولیس یورش بردند. نیروهای امنیتی با خودروهای آبپاش و گاز اشکآور جمعیت را متفرق کردند.
معترضان باری دیگر برای تجمع در برابر پارلمان فراخوان دادهاند. این اعتراضها از ۱۷ اکتبر سال گذشته میلادی (۲۵ میزان) با درخواست برکناری دولت در لبنان آغاز شد. سعد حریری، ۱۲ روز پس از آغاز اعتراضهای خیابانی از مقام نخستوزیری کنارهگیری کرد.
مخالفان دولت، مقامات را به فساد، ناکارآمدی و استفاده از قدرت برای منافع شخصی متهم کردهاند. ۱۹ دسمبر (۲۸ میزان) جناحهای سیاسی لبنان توافق کردند تا حسن دیاب، وزیر پیشین آموزش را به عنوان نخستوزیر جدید منصوب کنند. با این حال، تشکیل دولت جدید به دلیل اختلاف نظر بر سر وزیران پیشنهادی به تعویق افتاده است. نظام سیاسی لبنان همواره برای تشکیل دولت در پی ایجاد توازن میان احزاب و جناحهای سیاسی است. بانک جهانی هشدار داده که ادامه این ناآرامیها میتواند اثر مخرب بر اقتصاد لبنان را افزایش دهد و با به سرانجام نرسیدن بحران سیاسی، نیمی از جمعیت این کشور دچار فقر شوند. در حال حاضر یک سوم مردم لبنان فقیر محسوب میشوند.