صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۷ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سوفیا خوانگ: سه ماه بازداشت کنشگر چینی به دلیل «ایجاد دردسر»

سوفیا خوانگ: سه ماه بازداشت کنشگر چینی به دلیل «ایجاد دردسر»

یک روزنامهنگار چینی که جنبش MeToo # را به چین آورد و زنان چینی را تشویق میکرد که سکوت خود را بشکنند، اواسط اکتبر گذشته بازداشت شد. حال مشخص شده که فعالیت او در دفاع از حقوق زنان دلیل بازداشت نبوده است.
سوفیا خوآنگ، فعال جنبش میتو (MeToo #) در چین پس از سه ماه بازداشت، آزاد شد. این روزنامهنگار ۳۲ ساله در اکتبر گذشته (۲۰۱۹) در کلانشهر گوانگژو در جنوب چین دستگیر شده بود. او متهم شده بود که "مناقشه و مشاجره به راه انداخته و دردسر ایجاد کرده است". افرادی که فعالیتهای سیاسی آنها به مذاق حزب حاکم در چین خوش نمیآید اغلب با چنین اتهامات ناروشنی بازداشت میشوند. چنین "جرایمی" در صورت اثبات تا پنج سال حبس در پی دارند.
نظر دستگاه امنیتی چین ظاهرا به این دلیل به سوفیا خوآنگ جلب شده که او برای بنگاه رسانهای "مترز" (Matters ) درباره اعتراضات دموکراسیخواهانه در هانگکانگ گزارش تهیه میکرده است. مقر مترز در هانگکانگ است. هانگکانگ یک منطقه ویژه اداری چین است که به صورت نیمهخودمختار اداره میشود.
این روزنامهنگار قصد داشت در پاییز گذشته در رشته حقوق در دانشگاه هانگکانگ تحصیل کند. او برای طی مراحل اداری بهطور موقت نزد خانوادهاش در گوانگژو رفته بود که همانجا بازداشت شد.