صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بندیکت شانزدهم از پاپ فرانسیس خواست کشیش شدن را برای مردان متاهل مجاز نکند

بندیکت شانزدهم  از پاپ فرانسیس خواست کشیش شدن را برای مردان متاهل مجاز نکند

بندیکت شانزدهم، پاپ پیشین از پاپ فرانسیس خواسته کشیش شدن مردان متاهل را مجاز نکند. این موضوع باعث شگفتی ناظران امور واتیکان شده است.
بندیکت شانزدهم که ۹۲ سال دارد و در سال ۲۰۱۳ بازنشسته شد به همراه روبر سارا، در کتابشان به به موضوع بحثبرانگیزی میپردازند موسوم به «ویری پروباتی»، اجازه کشیش شدن به مردان متاهلی که «شایستگیشان ثابت شده است.»
نشریه فیگاروی فرانسه بخشهایی از این کتاب را اختصاصی منتشر کرده است.
بندیکت شانزدهم در کتاب نوشته «نمیتوانم ساکت بمانم»؛ پس از اشاره به یک ملاقات نامعمول با اسقفی از آمازون در سال گذشته در واتیکان، این اسقف پیشنهاد کرد کشیش شدن مردان متاهل در شرایط خاص مجاز شود.
پاپ فرانسیس هماکنون در حال بررسی این موضوع است که کشیش شدن را برای مردان متاهل در مناطق دورافتاده مثل آمازون مجاز بشمرد، جایی که مراسم مذهبی کلیسای کاتولیک به دلیل نبود کشیش برگزار نمیشود. انتظار میرود تصمیم پاپ تا چند هفته دیگر منتشر شود.
بندیکت شانزدهم و کاردینال روبر سارا در کتابشان از کلیسای کاتولیک خواستند به «درخواستهای بد، تظاهر، دروغهای شیطانی و خطاهای مد روز که میخواهند ارزش تجرد کشیش را از بین ببرند» تن در ندهد:
«این فوری و ضروری است که همه، کشیش، اسقف و مردم کوچه و بازار یک بار دیگر به خود اجازه دهند ایمان راهنمایشان باشد وقتی به کلیسا نگاه میکنند و به تجرد کشیش که رازآمیز بودن کلیسا را حفظ میکند.»
آنها به کشیشهایی هشدار دادند که «از زیر سوال رفتن بیوقفه تجرد مقدسشان گیج شدهاند.»
بندیکت شانزدهم نوشت: «تاهل تمام وجود مرد را طلب میکند و چون خدمت خالق هم به تمام مواهب مرد نیاز دارد، به نظر نمیرسد تحقق همزمان دو وظیفه ممکن باشد.»
کاردینال سارا هم معتقد است تجرد ممکن است «آزمونی» باشد اما «رهایی» هم هست.