صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فضا یکی از عرصه‌های فعالیت‌های نظامی ناتو خواهد شد

فضا یکی از عرصه‌های فعالیت‌های نظامی ناتو خواهد شد

پیمان نظامی ناتو درصدد است که فضا را به حوزه فعالیتپیمان نظامی ناتو درصدد است که فضا را به حوزه فعالیتها بیش از پیش در عملیات نظامی کاربرد دارند. قرار است که تصمیم نهایی در نشست سران کشورهای عضو در اوایل دسامبر اتخاذ شوند.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) درصدد است که فعالیتهای خود در فضا را گسترش دهد. قرار است که وزیران خارجه کشورهای عضو در روز چهارشنبه ۲۰ نوامبر در بروکسل گرد آیند و در اینباره رایزنی کنند. نشست سران کشورهای ناتو در اوایل ماه دسامبر در این باره تصمیم قطعی را خواهد گرفت. به نظر کارشناسان از این پس فضا در کنار زمین، آب، هوا و فضای مجازی عرصه جدیدی برای فعالیتهای نظامی ناتو خواهد شد.
بنا به ماده پنجم توافقات ناتو حمله به تاسیسات فضایی یکی از کشورهای عضو میتواند با واکنش تمامی کشورهای عضو مواجه شود. به گفته کارشناسان این اقدام ناتو به این معناست که اهمیت فضا تنها محدود به حوزههای اقتصادی و ارتباطاتی نیست. بنا به ارزیابی کارشناسان بهکارگیری ماهوارهها بیش از پیش در عملیاتهای نظامی اهمیت مییابند.
ناتو نگران است که کشورهایی نظیر چین یا روسیه با ساخت موشکهایی ماهوارهها را در فضا هدف قرار دهند. چین در سال ۲۰۰۷ دست به آزمایش یک موشک ضدماهواره در فضا زد. در حال حاضر حدود ۲ هزار ماهواره فعال در مدار زمین قرار دارند که روزانه به شمار آنان افزوده میشود. هم اکنون ناتو به عنوان یک پیمان نظامی فاقد ماهوارهای از آن خود است و برای مصارف نظامی وابسته به ماهوارههای کشورهای عضو است.
ناتو  پیشتر در سال ۲۰۱۶ میلادی فضای مجازی را به حوزه "فعالیتهای عملیاتی" خود افزوده بود.