صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیشتر پناهجویان در خشکی تلف می‌شوند

بیشتر پناهجویان در خشکی تلف می‌شوند

به اعتقاد شورای عالی مهاجرت و پناهندگی، شمار افرادی که در صحرای آفریقا قربانی میشوند، دوبرابر کسانی است که در دریا غرق میشوند. بسیاری از پناهجویان پیش از رسیدن به ساحل شمال آفریقا میمیرند.
شورای عالی امور مهاجرت و پناهندگی عقیده دارد شمار پناهجویانی که در خشکی جان خود را از دست میدهند، بیش از کسانی است که در دریای مدیترانه در راه رسیدن به اروپا غرق میشوند.
یک مقام این بنیاد مدافع حقوق پناهندگان به سایت آلمانی "ولت ام زونتاگ" گفته است: «وضعیت بسیار غمانگیز این است که بیشتر پناهجویانی که از سرزمینهای دور به طرف دریای مدیترانه روان میشوند، پیش از رسیدن به ساحل شمال آفریقا در جریان سفر در صحرا جان خود را از دست میدهند.»
وینسنت کوچتل، مأمور ویژه شورای پناهندگان، انتقاد میکند که بخش بزرگی از فاجعه آوارگی و پناهجویی از نگاه افکار عمومی پنهان مانده است.
گرد مولر، وزیر تعاون و توسعه آلمان فدرال، میگوید: «راهی که پناهجویان برای رسیدن به اروپا میپیمایند، بسیار خطرناک است.» او میافزاید: «باید برای آنها در کشورهایشان چنان چشماندازی ایجاد کرد تا آنها از درماندگی به این سفر خطرناک دست نزنند. ما باید قبل از هر چیز برای آنها آموزش و پرورش و کار فراهم کنیم».
ارقام تکاندهنده
بنا به گزارش بنیاد حامی پناهجویان در سال جاری تا ماه اکتبر بیش از هزار نفر هنگام عبور از مدیترانه جان خود را از دست دادهاند.
در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۲۷۷ نفر در مدیترانه غرق یا ناپدید شدند.
بنا به برآورد سازمانهای بینالمللی میان ۲۰۱۴ تا پایان اکتبر ۲۰۱۹ بیش از ۱۹ هزار نفر در دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند که ۴۴۶۳ نفر از آنها از شمال آفریقا بودند.
اما بر پایه گزارشهای قابلاعتماد میتوان گفت بسیاری از پناهجویان جوانی که به آرزوی رسیدن به اروپا سرزمین خود را ترک میکنند، در صحرای آفریقا و پیش از رسیدن به سواحل مدیترانه جان خود را از دست میدهند.
بنا به گزارش علل مرگ پناهجویان پیش از رسیدن به سواحل شمال آفریقا این عوامل است: تصادفات جادهای، مرگ بر اثر گرسنگی و تشنگی، درگیریهای خشونتآمیز و بیماری.