صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت بریتانیا پذیرفته که در صورت عدم توافق، تعویق برگزیت را درخواست کند

 دولت بریتانیا پذیرفته که در صورت عدم توافق،  تعویق برگزیت را درخواست کند

بر اساس اسناد دادگاه که به رویت بیبیسی رسیده، در صورت به توافق نرسیدن بریتانیا با اتحادیه اروپا برای خروج از این اتحادیه تا روز ۱۹ اکتبر (۲۷ میزان)، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا درخواست تاخیر در خروج را به اتحادیه اروپا ارائه خواهد کرد.
پس از آن که در پایان مهلت قبلی در ماه مارس، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) ممکن نشد، قرار شد که بریتانیا روز ۳۱ اکتبر (۹ عقرب) از این اتحادیه خارج شود. اما هنوز از توافق برگزیت خبری نیست و بوریس جانسون نیز پیشتر گفته که کشورش در این تاریخ، چه با توافق چه بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. اظهارات آقای جانسون درباره احتمال خروج بدون توافق موجب شد نمایندگان پارلمان بریتانیا با تصویب قانونی، او را ملزم کنند که در صورت عدم توافق، پیش از رسیدن موعد برگزیت از کمیسیون اروپایی درخواست کند زمان خروج را به تعویق بیندازد. آقای جانسون در واکنش به این قانون گفته بود ترجیح میدهد بمیرد تا اینکه درخواست تاخیر در برگزیت را به اتحادیه اروپا بدهد.
این موضوع موجب شد تا مخالفان خروج بدون توافق نگران شوند و یک گروه فعال ضد برگزیت، با طرح شکایتی در دادگاه اسکاتلند، دولت را ملزم کند به این قانون پایبند باشد.
در این شکایت، گزینههایی مانند دستگیری نخستوزیر در صورت عدم اجرای قانون و نفرستادن نامه و حتی امضای نامه درخواست تاخیر در برگزیت توسط دادگاه بررسی شدند.
قضات دادگاه، امضای چنین نامهای را "بیسابقه" خواندند و حتی درباره اینکه اصولا دادگاه چنین اختیاری داشته باشد، ابراز تردید کردند. اما در عینحال اسناد همین دادگاه نشان میدهند که دولت بریتانیا پذیرفته در صورت نرسیدن به توافق، درخواست تعویق خروج را به بروکسل ارائه کند. با توجه به مواضع سخت بوریس جانسون درباره برگزیت، این گمانه به طور جدی مطرح است که او در موعد مقرر درخواست تعویق برگزیت را به بروکسل ارائه نکند و قانون مصوب پارلمان را زیر پا بگذارد دولت بریتانیا در موضعگیریهای علنی میگوید که تمرکزش بر رسیدن به یک توافق جدید با اتحادیه اروپا است. جلسه سران اتحادیه اروپا روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر (۲۵ و ۲۶ میزان) برگزار خواهد شد و انتظار این است که پیش از این اجلاس تکلیف برگزیت روشن شود.
اگر بوریس جانسون به توافقی جدید برسد و این توافق در پارلمان بریتانیا تصویب شود، بریتانیا در پایان ماه اکتبر از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.
اما ناظران بخت دولت بریتانیا را برای توافق جدیدی که جریانهای مختلف سیاسی را راضی کند، اندک توصیف میکنند.
بوریس جانسون در جریان تبلیغاتش برای رسیدن به نخستوزیری گفته بود تحت هر شرایطی - حتی بدون توافق - بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج میکند.
برآوردهای مختلف، از جمله تحقیقات دولت بریتانیا نشان میدهند که خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا، نابسامانی گسترده در واردات و صادرات، مسافرتها و فعالیتهای اقتصادی به وجود خواهد آورد و خسارات مالی قابل توجهی را به دولت و ملت بریتانیا تحمیل خواهد کرد.