صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۰ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایران، چین و عربستان در بین ده کشور اصلی سانسورزده جهان

ایران، چین و عربستان  در بین ده کشور اصلی سانسورزده جهان

کمیته حمایت از روزنامهنگاران با انتشار گزارشی به وضعیت رسانهها و اطلاعرسانی در ده کشور جهان پرداخته است. نام کشورهای ایران و ترکمنستان در این لیست دیده میشود. وضعیت رسانهها در یمن و سوریه نیز وخیم گزارش شده است.
اریتره از منظر سانسور مطبوعات بدترین کشور جهان اعلام شده است. وضعیت اطلاعرسانی و سانسور در کشورهای کوریای شمالی، چین، ایران و عربستان سعودی نیز بسیار وخیم ارزیابی شده است. این نتیجه گزارشی است که از سوی کمیته حمایت از روزنامهنگاران (CPJ ) منتشر شده است. مرکز این کمیته در آمریکا واقع است.
در این گزارش وضعیت سانسور در سه کشور اریتره، کوریای شمالی و ترکمنستان بدتر از سایر کشورها اعلام شده است.
افزون بر آن این گزارش به  تبدیل شدن رسانهها در برخی از کشورها به بلندگوی دولت اشاره کرده و از کنترل شدید دولتی بر رسانهها انتقاد کرده است.
در این کشورها مجالی برای شکلگیری روزنامهنگاری مستقل وجود ندارد و روزنامهنگارانی که رویکردی انتقادی نسبت به عملکرد دولتها داشته باشند یا ناگزیر به مهاجرت شده و یا توسط حکومت زندانی میشوند.
گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران به اذیت و آزار خبرنگاران مستقل و خانوادههای آنها در برخی از این کشورها و از جمله در ایران و عربستان سعودی اشاره کرده است.