صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جاپان در ماموریت تنگه هرمز تحت فرماندهی آمریکا شرکت نمی‌کند

جاپان در ماموریت تنگه هرمز تحت فرماندهی آمریکا شرکت نمی‌کند

یک مقام دولت جاپان اعلام کرده که این کشور تمایلی به شرکت در ناوگان دریایی تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ندارد. گفته میشود که جاپان سرگرم بررسی موضوع اعزام نیروی دریایی خود به طور مستقل و با هدف گردآوری اطلاعات است.
ایالات متحده آمریکا مهم‌‌ترین متحد جاپان به شمار میآید. بهرغم این موضوع، جاپان تمایلی برای مشارکت در ماموریت بینالمللی تضمین امنیت کشتیرانی در آبهای خلیج فارس به رهبری آمریکا ندارد.
خبرگزاری رویترز روز ۱۲ سنبله (سوم سپتمبر) به نقل از روزنامه جاپانی "یومییوری" خبر عدم تمایل جاپان به مشارکت در ناوگان بینالمللی را بازتاب داده است.
روزنامه یادشده روز سهشنبه به نقل از یکی از مسئولان ارشد دولت جاپان این خبر را رسانهای کرده است. گفته میشود که علت عدم تمایل جاپان به مشارکت در این ماموریت بینالمللی، مناسبات اقتصادی شرکتهای جاپانی با ایران بوده است.
افزون بر آن، شرکتهای جاپانی پیش از تحریمهای نفتی ایران از سوی آمریکا، در شمار اصلیترین مشتریان نفت ایران بودهاند. تحریمهای آمریکا این شرکتها را وادار به یافتن جایگزینی برای نفت ایران کرده است.
روزنامه "یومییوری" در گزارش خود به احتمال اعزام مستقل نیروی دریایی جاپان به آبهای خلیج فارس اشاره کرده است.
این روزنامه نوشته است که دولت این کشور در حال حاضر سرگرم بررسی موضوع اعزام مستقل نیروی دریایی خود به تنگه هرمز و بابالمندب است. بابالمندب نیز که بین یمن، جیبوتی و اریتره واقع است، برای حمل و نقل دریایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
این مقام ارشد در گفتوگو با روزنامه یادشده تصریح کرده است که حضور نیروی دریایی جاپان در تنگه هرمز مشروط به پذیرش ایران بوده و تنها محدود به تضمین امنیت کشتیهای جاپانی است.