صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتهام تجاوز جنسی علیه اندرو، فرزند ملکه الیزابت، دوباره در دادگاه مطرح شد

اتهام تجاوز جنسی علیه اندرو، فرزند ملکه الیزابت،  دوباره در دادگاه مطرح شد

در جریان دادگاه رسیدگی به پرونده جفری اپستین، سرمایهدار آمریکایی، اتهام اقدام به تجاوز جنسی علیه اندرو، فرزند ملکه بریتانیا تکرار شده است.
این عضو خاندان سلطنتی بریتانیا با آقای اپستین رابطه دوستانهای داشت و یکی از زنانی که از این سرمایهدار آمریکایی شکایت کرده، میگوید وقتی زیر سن قانونی بوده شاهزاده اندرو سه بار به او تجاوز کرده است.
دربار بریتانیا و شاهزاده اندرو این اتهام را رد کردهاند.
ویرجینیا جوفره میگوید جفری اپستین او را به عنوان یک "برده جنسی" نگه میداشته است. خانم جوفره درباره شاهزاده اندرو هم گفت: "او خودش میداند چه کار کرده است."
جفری اپستین چند سال پیش هم با اتهامهای جنسی متعدد روبرو بود و پس از توافقی بحثبرانگیز با مقامهای قضایی وقت حکم نسبتا سبکی گرفت. اتهام قاچاق کودکان و دختران جوان برای بردگی علیه او دوباره تکرار و او بازداشت شد، اما دو هفته پیش جنازهاش در زندان پیدا شد. دلیل مرگ آقای اپستین خودکشی عنوان شده است.
جفری اپستین با افراد مشهور و پرنفوذ بسیاری رابطه نزدیک داشت. بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق و دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا، در کنار شاهزاده اندرو، از جمله این افراد بودند.
روز سهشنبه ۱۵ نفر از شاکیهای اپستین در دادگاهی در نیویورک فرصت بیان اظهاراتشان را یافتند. پرونده آقای اپستین با توجه به مرگش مختومه شده است.
البته دادستانها گفتند تحقیقات همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و همدستان احتمالی جفری اپستین تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.