صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بوریس جانسون پارلمان بریتانیا را به تعطیلات اجباری می‌فرستد

بوریس جانسون  پارلمان بریتانیا را به تعطیلات اجباری می‌فرستد

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا درخواست تعطیلی موقت پارلمان این کشور را از نیمه سپتامبر تا نیمه اکتبر مطرح کرده است. شاید این ترفندی باشد برای جلوگیری از بروز اختلاف بر سر خروج بیتوافق بریتانیا از اتحادیه اروپا.
بوریس جانسون روز چهارشنبه (۲۸ اگست) از برنامه تعطیلی موقت پارلمان از نیمه سپتامبر تا نیمه اکتبر امسال خبر داد. با تعلیق پارلمان، مخالفان "خروج بیتوافق" بریتانیا از اتحادیه اروپا فرصتی برای اینکه بتوانند به طور قانونی جلو "خروج بیتوافق" این کشور از اتحادیه را تا ۳۱ اکتبر بگیرند، وجود ندارد.
بوریس جانسون اما این اتهام که تمدید تعطیلات تابستانی به منظور سلب ابتکار عمل از پارلمان کشور است، را رد میکند و میگوید همچنان به دنبال خروج باتوافق از اتحادیه است. مخالفان این تعطیلات اجباری اما میگویند، دراین صورت مجلس عوام فرصت کافی برای برنامهریزی و مذاکره درباره برگزیت و احتمالا رأی منفی به خروج بیتوافق نخواهد داشت.
در نامهای که از سوی جانسون خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، آمده است: «پارلمان این فرصت را دارد که در مورد برنامه دولت و برخوردش با برگزیت پیش از نشست اتحادیه اروپا بحث کند و روز ۲۱ و ۲۲ اکتبر درباره آن رأیگیری کند.»
نشست اتحادیه اروپا روز ۱۷ و ۱۸ اکتبر خواهد بود. جانسون مینویسد: «اگر در مذاکره بر سر توافق با اتحادیه اروپا موفق شوم، پارلمان این فرصت را خواهد داشت تا قانون لازم برای تصویب توافق حاصل را پیش از ۳۱ اکتبر تصویب کند.»