صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیشنهاد اعطای تابعیت بریتانیایی به شهروندان هانگ‌کانگ

پیشنهاد اعطای تابعیت بریتانیایی به شهروندان هانگ‌کانگ

تام توگندهت، رئيس کارگروه سیاست خارجی پارلمان بریتانیا خواستار اعطای تابعیت بریتانیایی به شهروندان هنگکنگ شده است. به باور او، بریتانیا به هنگام تحویل هنگکنگ به چین، باید این سیاست را عملی میکرد.
تام توگندهت، رئيس کارگروه سیاست خارجی پارلمان بریتانیا خواستار اعطای تابعیت بریتانیایی به شهروندان هنگکنگ شده است. به باور او، بریتانیا به هنگام تحویل هنگکنگ به چین، باید این سیاست را عملی میکرد.
مقابله نیروهای انتظامی با معترضان در هنگکنگ لحظه به لحظه خشنتر میشود. این در حالی است که چین نیروهای نظامی خود را در شهر مرزی شینژن مستقر کرده است. در چنین شرایطی، یکی از سیاستمداران بریتانیا از اعطای تابعیت بریتانیایی به شهروندان هنگ‌‌کنگ سخن گفته است.
تام توگندهت، رئيس کارگروه سیاست خارجی در پارلمان بریتانیا است. او در مصاحبهای با روزنامه گاردین، نسبت به ناآرامیهای حاکم بر هنگکنگ و مقابله خشن نیروهای انتظامی با معترضان واکنش نشان داده و پیشنهاد کرده است که به شهروندان هنگکنگ تابعیت بریتانیا داده شود.
توگندهت دراین مصاحبه گفته است که به باور او، بریتانیا باید در سال ۱۹۹۷ و به هنگام تحویل هنگکنگ به چین، اقدام به اعطای تابعیت بریتانیایی به شهروندان هنگکنگ میکرد. هنگکنگ از سال ۱۸۴۳ تا ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود. بر اساس قرارداد حقوقی بین بریتانیا و چین، اداره هنگکنگ در سال ۱۹۹۷ به چین تحویل داده شد. اما قوانین ناظر برهنگکنگ با قوانین جاری در چین تفاوت میکرد. از این رو، از چین بهعنوان یک کشور با دو سیستم یاد میشود. شهروندان هنگکنگ در همان زمان نیز دارای پاسپورت خاصی بودند که به آنها امکان سفر و اقامت شش ماهه به بریتانیا میداد.