صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

میتسوتاکیس نخست‌وزیر یونان شد

میتسوتاکیس نخست‌وزیر یونان شد

حزب "دموکراسی نو" در یونان با به دست آوردن نزدیک به چهل (۳۹.۸۵) درصد آرا برنده انتخابات یونان شده و رهبر آن کریاکوس میتسوتاکیس دیروز به عنوان نخستوزیر سوگند خورد و قدرت را تحویل گرفت.
حزب راست دموکراسی نو در سال ۲۰۱۵ انتخابات را به حزب چپ "سیریزا" باخته بود اما بعد از چهار سال اکنون سیریزا را شکست داده و اکنون در پارلمان سیصد نفری با داشتن ۱۵۸ نماینده اکثریت قاطعی به دست آورده است، دو برابر تعداد نمایندگانش در پارلمان قبلی.
"سیریزا" که چهار سال دولت یونان را در اختیار داشت بعد از حزب دموکراسی نو با ۳۱.۵۳ درصد آرا دوم شده است و رهبر آن الکسیس سیپراس که یکی از چهرههای شاخص چپ در کشورهای اتحادیه اروپا بود باید از قدرت کنار برود.
نخست وزیر جدید ۵۱ سال دارد، فارغالتحصیل هاروارد است و بانکدار بوده و ژانویه ۲۰۱۶ به رهبری حزب "دموکراسی نو" رسید. او از یکی از قدیمیترین خانوادههای سیاسی یونان است، پدرش کنستانتینوس نخستوزیر بوده و خواهرش دورا باکویانیس در زمان المپیک آتن در سال ۲۰۰۴ شهردار آتن بود و بعد وزیر خارجه شد.
وعدههای او خصوصیسازی بیشتر خدمات عمومی، کاهش مالیات، مقابله با مهاجرت و روکردهای ملیگرایانه است. او همچنین وعده داده با طلبکاران یونان مذاکره کند تا پول بیشتری در اقتصاد این کشور سرمایه گذاری شود.
مارک لوون خبرنگار بیبیسی در آتن میگوید: "در سال ۲۰۱۵ به نظر میرسید الکسیس سیپراس چهره تغییر است. در تجمعات آتشین، سیپراس چپ گرا وعده داد که به ریاضت اقتصادی و کمک مالی دولت برای نجات نهادهای ورشکسته پایان دهد. اما بیش از حد وعده داده بود."