صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دومین زمین‌لرزه شدید در کالیفرنیا طی دو روز

دومین زمین‌لرزه شدید در کالیفرنیا طی دو روز

روز جمعه، پنجم جولای زمین لرزهای به قدرت ۱/ ۷ در مقیاس ریشتر بخشهای از جنوب کالیفرنیا را به شدت لرزاند. گفته میشود این شدیدترین زلزله در این منطقه در دو دهه گذشته بوده است.
منابع خبری روز شنبه، ششم جولای به نقل از مرکز لرزهنگاری دانشگاه کالیفرنیا گزارش دادند که مرکز زمینلرزه مهیب روز جمعه در این ایالت، در حدود ۲۰۰ کیلومتری شمال شهر لسآنجلس قرار داشته است.
روز پنجشنبه نیز در همین منطقه زلزله دیگری رخ داد. کارشناسان آمریکایی میگویند زمینلرزه روز جمعه ۱۱ بار شدیدتر از زلزله روز پنجشنبه بوده است.
ساکنان منطقه در گفتوگو با رسانههای محلی از تخریب خانهها، قطع برق و وقوع آتشسوزی خبر دادهاند. تا کنون در مورد خرابیها و تلفات احتمالی این زلزله به طور رسمی گزارشی منتشر نشده است.
گفته میشود زمینلرزه روز جمعه شدیدترین زلزله در جنوب کالیفرنیا از سال ۱۹۹۹ تا کنون بوده است. دو دهه پیش نیز زلزلهای به قدرت ۱/ ۷ در مقیاس ریشتر بخشهای جنوبی این ایالت را به شدت لرزانده بود که در پی آن برق در حومه لسآنجلس قطع شده بود.
فرمانداری کالیفرنیا برای منطقه زلزلهزده وضعیت فوقالعاده اعلام کرده است. هدف از این اقدام تسریع کمکرسانی و اختصاص منابع لازم برای یاریرسانی به منطقه عنوان میشود.
سخنگوی آتش نشانی ایالتی میگوید تا کنون درباره تخریب زیرساختها و تلفات انسانی گزارشی دریافت نکرده است.
روز پنجشنبه در یک منطقه صحرایی در ۲۰۰ کیلومتری شمال شرق لسآنجلس زلزلهای به قدرت ۴/ ۶ ریشتر رخ داده بود. پس از آن دهها پسلرزه این منطقه را لرزانده بود و مراکز زلزلهنگاری نسبت به وقوع زمینلرزههای شدیدتر هشدار داده بودند.