صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدور احکام زندان برای بزرگترین شبکه برده‌داری مدرن در بریتانیا

صدور احکام زندان برای بزرگترین شبکه برده‌داری مدرن در بریتانیا

اعضای باند بزرگترین شبکه بردهبرداری مدرن که تاکنون در بریتانیا شناسایی شده، پس از دو سال محاکمه به زندانهایی از چهار تا یازده سال محکوم شدند.
پلیس شمار قربانیان این باند را بیش از ۴۰۰ نفر اعلام کرده است.
آنها افراد آسیب پذیرتر را با وعده کار و شرایط زندگی بهتر از پولند به انگلستان میکشاندند اما قربانیان پس از ورود به انگلستان مجبور بودند در شرایط بسیار بدی زندگی کنند.
اعضای این باند از قربانیان میخواستند ساعتهای طولانی در مراکز بازیافت زباله و مزارع کار کنند و دستمزدی ناچیز حدود بیست پوند در هفته بگیرند. این باند همچنین برای از قربانیان از دولت کمک مالی میگرفت.