صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل می‌گوید شمار آوارگان جهان از ۷۰ میلیون نفر گذشته است

سازمان ملل می‌گوید  شمار آوارگان جهان از ۷۰ میلیون نفر گذشته است

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید شمار کسانی که به واسطه جنگ، درگیری و ترس از پیگرد در کشورهای مختلف جهان آواره شدهاند، در سال گذشته از ۷۰ میلیون نفر گذشته است. این بالاترین آماری است که این نهاد در تمام هفت دهه فعالیت خود ارائه میدهد.
گزارش کمیساریای عالی میگوید در سال گذشته شمار کسانی که به طور اجباری ناچار به ترک محل زندگیشان شده و آواره شدهاند، تقریبا به ۷۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر میرسد. این به معنی دو میلیون آواره بیش از سال قبل از آن است.
شمار آوارگانی که سازمان ملل گزارش کرده دو برابر آمار ۲۰ سال پیش است. مطابق این آمار هر روز حدود ۳۷ هزار نفر به تعداد آوارگان اضافه میشود.
در این گزارش شهروندان سوریه و افغانستان بزرگترین گروه پناهندگان و پناهجویان جهان را تشکیل میدهند.
فیلیپو گراندی، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل گفته است: "آنچه این آمار نشان میدهد تایید دوباره روند افزایش تعداد کسانی است که باید به آنها از جنگ و درگیری و تعقیب پناه داد."
"هرچند بحثهای مرتبط با پناهجویان و مهاجران در موارد بسیاری اختلافبرانگیز است، ما در عین حال شاهد جوشش همبستگی و سخاوت در مورد آنها هستیم، به ویژه از سوی جوامعی که میزبان تعداد زیادی از پناهندگان هستند."
کمیساریای عالی پناهندگان میگوید تعداد واقعی احتمالا از آنچه ارائه شده بیشتر است، چون آنهایی که با بحران ونزوئلا آواره شدند به طور کامل در این آمار نیامدهاند.
آمار ارائهشده از طرف کشورهای میزبان ونزوئلاییها حاکی از آن است که حدود چهار میلیون شهروند ونزوئلا به کشورهای دیگر پناهنده شدهاند، که این بزرگترین بحران آوارگی در چند سال اخیر است.