صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمار سلاح اتمی در جهان: کاهش اندک در تعداد، افزایش در سرمایه‌گذاری

آمار سلاح اتمی در جهان:  کاهش اندک در تعداد، افزایش در سرمایه‌گذاری

طبق تازهترین گزارش مؤسسه سیپری شمار جنگافزارهای هستهای به میزان اندکی کاهش یافته، اما اهمیت آن بهویژه برای قدرتهای اتمی بیشتر شده است. کارشناسان در این گزارش همچنین از تشدید رقابت هستهای سخن گفتهاند.
مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم (سیپری) در تازهترین گزارش خود وضعیت جنگافزارهای اتمی و رقابت هستهای در جهان را مورد ارزیابی قرار داده است.
در این گزارش که روز دوشنبه ۲۷ جوزا (۱۷ جون) منتشر شده، از افزایش سرمایهگذاریهای قدرتهای اتمی در جنگافزارهای هستهای سخن گفته است.
طبق گزارش سیپری شمار جنگافزارهای هستهای در طی یک سال گذشته به میزان اندکی کاهش یافته، اما قدرتهای اتمی بیش از پیش در تلاش مدرنیزه کردن زرادخانههستهای خود هستند. این بخشی از استراتژی آمریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ بوده و در روسیه نیز گرایشهای مشابهای دیده میشود.
شنون کایل، کارشناس مؤسسه سیپری در این رابطه تصریح کرد که نقش و اهمیت جنگافزارهای اتمی در چارچوب استراتژیهای امنیتی و نظامی قدرتهای اتمی رو به افزایش است.
بنا بر گزارش این مؤسسه پژوهشی در آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۱۳ هزار و ۹۰۰ کلاهک هستهای در جهان وجود داشته است. یک سال پیش از آن شمار این جنگافزارها بر ۱۴ هزار و ۴۶۰ فقره بالغ میشد.
به گفته کارشناسان این کاهش اندک از جمله به این برمیگردد که قدرتهای هستهای آن دسته از جنگافزارهای اتمی را که نیازی به آن نداشتهاند، از دور خارج کردهاند.
شایان ذکر است که شمار کلاهکهای هستهای در جهان در اوج دوران جنگ سرد در دهه هشتاد میلادی بر ۷۰ هزار فقره بالغ میشد.
طبق گزارش سیپری آمریکا و روسیه روی هم ۹۲ درصد از کلاهکهای هستهای جهان را در اختیار دارند. کارشناسان شمار کلاهکهای هستهای موجود در زرادخانههای این دو کشور را به ترتیب ۶۱۸۵ فقره (آمریکا) و ۶۵۰۰ فقره (روسیه) برآورد میکنند.
شمار جنگافزارهای هستهای دیگر قدرتهای اتمی اینگونه برآورد شده است: بریتانیا ۲۰۰ فقره، فرانسه ۳۰۰ فقره، چین ۲۹۰ فقره، اسرائیل ۸۰ تا ۹۰ فقره، هند ۱۳۰ تا ۱۴۰ فقره و پاکستان ۱۵۰ تا ۱۶۰ فقره. در گزارش سیپری همچنین تلاشهای کره شمالی برای دستیابی به سلاحهای هستهای مورد ارزیابی قرار گرفته است.
کارشناسان بر این باورند که کره شمالی در حال حاضر ۲۰ تا ۳۰ کلاهک هستهای در اختیار دارد. این درحالی است که شمار این جنگافزارها در کوریای شمالی یک سال پیش از آن ۱۰ تا ۲۰ فقره ارزیابی شده بود.
بنا بر این گزارش شمار کلاهکهای هستهای به تنهایی مهمنیست. نکته تعیینکننده آن است که چه تعداد از این جنگافزارهای اتمی آمادگی بهکارگیری در عملیات جنگی را دارند.
آنگونه که کارشناسان مؤسسه سیپری ارزیابی کردهاند، شمار این دسته از جنگافزارها بر ۳۷۵۰ فقره بالغ میشود و تنها روسیه، آمریکا، بریتانیا و فرانسه هستند که میتوانند بلافاصله از کلاهکهای هستهای خود استفاده کنند.
مؤسسه پژوهشی سیپری در گزارش خود همچنین در مورد سپری شدن پیمان "استارت نو" هشدار داده است که اعتبار آن در سال ۲۰۲۱ به پایان میرسد.
پیمان "استرات نو" در سال ۲۰۱۰ میلادی بین رؤسای جمهوری وقت ایالات متحده و روسیه، باراک اوباما و دمیتری مدودف، امضا شد.  بر اساس این پیمان، دو کشور تعهد کردند طی هفت سال شمار کلاهکهای هستهای فعال خود را تا ۳۰ درصد کاهش دهند.