صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هفت کشور جنوب اروپا خواستار تقسیم عادلانه مهاجران در اتحادیه اروپا شدند

هفت کشور جنوب اروپا  خواستار تقسیم عادلانه مهاجران در اتحادیه اروپا شدند

کشورهای حوزه دریای مدیترانه  در جنوب اروپا و پرتگال خواستار تقسیم عادلانه مهاجران در داخل اتحادیه اروپا شدند. این کشورها با فعالیت کشتیهای امدادی خصوصی که در سواحل لیبیا برای نجات جان مهاجران فعالیت میکنند مخالفت کردند. کشورهای جنوب اروپا که در حوزه دریای مدیترانه واقع شدند روز شنبه ۱۵ جون (۲۵ جواز) درخواست کردند که تقسیم پناهجویان بر اساس معیارهای "همبستگی و تقسیم عادلانه پناهجویان" انجام گیرد.
سران کشورهای حوزه دریای مدیترانه، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتگال، یونان، قبرس و مالتا در شهر والتا، پایتخت مالتا با صدور بیانیهای خواستار اقدامات بیشتر در مبارزه علیه "قاچاقچیان انسان" شدند.
سران کشورهای جنوب اروپا همچنین درخواست کردند که تمامی کشتیهایی که در دریای مدیترانه فعالیت میکنند حقوق بینالمللی را رعایت کنند و مانع اقدامات گارد ساحلی لیبیا نشوند. این خواست آنان بیشتر متوجه کشتیهای امدادی است که به طور خصوصی در دریای مدیترانه جان صدها مهاجر را از غرق شدن نجات میدهند.
پناهجویان در خود لیبیا هم سرنوشت تلخی دارند. فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی بارها گزارشهای تکان دهندهای درباره وضعیت آنان دادهاند. آنها انتقاد میکنند که صدها هزار مهاجر در اردوگاههای لیبی به دام افتادهاند و تحت شکنجه و بدرفتاری قرار میگیرند.
نهادهای حقوق بشری همچنین اتحادیه اروپا را متهم کردهاند که از گارد ساحلی لیبیا حمایت کرده است.
لیبیا کشوری ترانزیت برای پناهجویان آفریقایی است که میخواهند از طریق دریای مدیترانه وارد اتحادیه اروپا شوند. اکثر این پناهجویان با قایقهای فرسوده ازطریق دریای مدیترانه به ایتالیا پناه میآورند. سفر دشوار آنان گاهی سرانجامی تلخ دارد و کم نیستند شمار کسانی که در مسیر ایتالیا غرق میشوند. ژوزف ماسکان، نخست وزیر مالت در نشست سران کشورهای جنوب اروپا گفته است که نیروهای گارد ساحلی لیبیا کار خود را عالی انجام داهاند.